Fakulta architektúry a dizajnu

Peter Morgenstein – 19.01.2024 – 7,5 minúty čítania

Na začiatku cesty ... k udržateľnosti

Univerzity ako špičkové vzdelávacie inštitúcie zohrávajú zásadnú úlohu pri riešení globálnych environmentálnych výziev, pretože ich vzdelávanie, výskum a spoločenská angažovanosť môžu priniesť dlhodobé environmentálne účinky a spoločenské zmeny. Rozširujú poznanie v oblasti vedy a výskumu a odovzdávajú ho budúcim generáciám, čím zároveň formujú ich myšlienky a generujú impulzy pre udržateľný kultúrno-spoločenský rozvoj.

 

Generácia Z (ľudia narodení medzi rokmi 1997 a 2012) je vo všeobecnosti i na základe marketingových výskumov považovaná za generáciu uvedomujúcu si dopad človeka na životné prostredie. Je prvá, ktorá vyrastá v kontexte klimatickej zmeny vnímanej ako zásadná téma. Aj preto sa zaujíma o životné prostredie a očakáva, že spoločnosti budú vo svojich stratégiách stavať udržateľnosť do popredia. Generácia Z vníma potrebu správať sa udržateľne a eticky. Z pohľadu Slovenskej technickej univerzity predstavujú príslušníci generácie Z súčasnú aj budúcu cieľovú skupinu (súčasní a budúci študenti a študentky). Udržateľnosť inštitúcie a súlad medzi vyhláseniami, obrazom prezentovaným smerom k verejnosti a vnútorným prostredím sa preto javí ako jeden z podstatných faktorov rámcujúcich záujem budúcich a angažovanosť súčasných študentov. V očiach mladej generácie čoraz viac rezonuje autentickosť a skutočný záujem o životné prostredie, jeho ochranu, reálna (nie iba proklamatívna) deklarácia environmentálnej zodpovednosti.

OSN vyzýva ku koordinovanému postupu

Zo zahraničných príkladov vidíme, že udržateľnosť vzdelávacích inštitúcií je v závislosti od sociálneho a kultúrneho prostredia predmetom záujmu už mnoho rokov - v niektorých prípadoch ide o vnútorné strategické nastavenie, v iných o „povinné“ napĺňanie národných vízií. Vzhľadom na rôzne štartovacie čiary a podmienky, v ktorých univerzity fungujú, dosahujú tieto inštitúcie rôznu mieru úspešnosti implementácie.

V roku 1987 definovala Brundtlandovej komisia OSN udržateľnosť ako „uspokojovanie potrieb súčasnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby“. Dnes je konkrétnym a globálne zjednocujúcim „návodom“ Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá obsahuje 17 cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs). Je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti. Zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby sú komplexné a navzájom previazané problémy. Agenda 2030 bola prijatá členskými štátmi OSN v roku 2015 a vyzýva štáty k spoločnému koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev. V tejto súvislosti dokážu byť práve univerzity výraznou hybnou silou nielen pri identifikovaní a analyzovaní problémov, pri hľadaní riešení, ale tiež z hľadiska formovania všeobecného povedomia spoločnosti.

Ako uvádza dokument A Green Deal roadmap for universities, zverejnený Európskou univerzitnou asociáciou (EUA) v roku 2023, v kontexte univerzít je možné sledovať udržateľnosť prostredníctvom štyroch hlavných oblastí: výskum a inovácie, vzdelávanie a študenti, zamestnanci a prevádzka, verejná angažovanosť a spoločenský dopad.

Úspechom je naša účasť v EULIST

Témy udržateľnosti sú v prostredí STU prítomné prirodzene. Na jednotlivých fakultách sa mnohé vyučované predmety cielene venujú konceptom udržateľnosti, redukcii spotreby materiálov či energie, princípom cirkularity a ďalším súvisiacim témam. Medzi výskumnými projektmi je veľké množstvo takých, ktoré sa zameriavajú na problematiku udržateľnosti v špecifických oblastiach ako na centrálnu alebo aspoň okrajovú výskumnú tému. Významným úspechom je účasť STU v európskej aliancii univerzít EULIST, ktorej výraznou métou je práve posun a koordinácia v oblasti udržateľnosti. V rámci prevádzky a modernizácie budov bolo za ostatné roky urobené mnoho najmä z hľadiska zvyšovania energetickej efektívnosti, a tým pádom redukcie uhlíkovej stopy (napríklad v rámci projektu ACCORD). Podobne aj vo vzťahu k verejnosti ako jednotlivci cítime zodpovednosť hovoriť o význame environmentálnej a kultúrnej udržateľnosti pre spoločnosť, zúčastňovať sa na verejných debatách a podujatiach.

Našej univerzite však stále chýba jednoznačná vízia či stratégia, ktorá by zjednocovala individuálne snahy a nasmerovala STU ako celok vo všetkých oblastiach jej pôsobenia smerom k udržateľnosti. Ak chceme uspieť v porovnaní s našimi zahraničnými partnermi, potrebujeme monitorovať konkrétne oblasti a kvantifikovať počty projektov, ktoré obsahovo prispievajú k dosahovaniu SDGs. Ak chceme byť atraktívni pre kritické pohľady dospievajúcich generácií, musíme klásť dôraz na princípy environmentálnej etiky a starostlivosti o životné prostredie a planétu nielen vo výučbe a našom pôsobení na verejnosť, ale aj z hľadiska nastavenia princípov vnútorného fungovania a redukovania našej uhlíkovej stopy.

Vzniká pracovná skupina pre udržateľnosť

V zmysle adresovania týchto tém sa postupne pod vedením prorektora Maximiliána Strémyho formuje pracovná skupina pre udržateľnosť. Motiváciou pre jej vznik je potreba vytvorenia platformy, ktorá by mohla byť ideovým a implementačným základom pre nasmerovanie STU na cestu udržateľnosti a dekarbonizácie. Pracovná skupina pozostáva z interných a externých členov a v pláne je rozšíriť ju o zástupcov z radu študentov a ďalších zanietených kolegov, takže kto by mal záujem sa zapojiť, môže sa prihlásiť na sustainability@stuba.sk. Jej hlavným cieľom je vytvorenie podkladov pre formovanie spoločnej vízie udržateľnej STU, vypracovanie rámcového návrhu stratégie, jej cieľov, míľnikov a nástrojov, ktoré budú motivovať k jednotnému postupu. V úvodnej fáze však bude podstatné pochopiť, kde sa nachádzame, a hodnoverným (medzinárodne porovnateľným) spôsobom kvantifikovať uhlíkovú stopu všetkých súčastí univerzity. Súčasne je nevyhnutné zvyšovať povedomie zamestnancov a hľadať cesty, ako pretvoriť či uhlíkovo optimalizovať dlho zaužívané princípy a procesy. V príprave je informačná webová stránka, plánované sú stretnutia s vedúcimi pracovníkmi i zástupcami študentov, ako aj kampaň pre zvyšovanie povedomia zamestnancov a študentov. Spustená bola aj emailová adresa pre oficiálnu komunikáciu sustainability@stuba.sk.

Prijatie stratégie udržateľnosti a príslušné nasmerovanie STU by malo priaznivý dopad aj na jej pozíciu v medzinárodných rebríčkoch. Napríklad svetový rebríček THE (Times Higher  Education) porovnáva vyše 1700 univerzít z hľadiska ich aktivity v jednotlivých SDGs, pričom naša univerzita sa umiestnila na nešpecifikovanom 1001+ mieste.

Nositeľmi myšlienky udržateľnosti musia byť všetci

Pokiaľ teda STU ako najlepšia technická univerzita na Slovensku chce zaujať proaktívny postoj a stať sa príkladnou inštitúciou na ceste k udržateľnosti, musí prijať zodpovednosť pri hľadaní a šírení udržateľných riešení a prístupov a usilovať sa o znižovanie vlastnej uhlíkovej stopy. Nositeľmi myšlienky udržateľnej univerzity musia byť výskumníčky a výskumníci, pedagogičky a pedagógovia, ako aj zamestnankyne a zamestnanci servisných pracovísk a ďalších súčastí univerzity rovnako ako študentky, študenti či absolventky a absolventi. Vízia udržateľnosti sa má bezprostredne prepísať do spolupráce s praxou i do členstiev v medzinárodných konzorciách a skupinách. Stratégia dekarbonizácie a udržateľnosti má význam, iba ak sú jej ciele definované konkrétne, zmysluplne a realisticky.

Implementácia holistického prístupu znamená hľadanie udržateľných riešení a preferovanie proaktívneho prístupu vo všetkých oblastiach pôsobnosti - od reality bežných každodenných činností cez cielené opatrenia až po dlhodobé zámery a stratégie. Témy udržateľnosti majú byť tak špecifickou súčasťou študijných programov a vzdelávacích aktivít, ako aj strategicky obsiahnuté vo vede a výskume - nielen ako proklamatívna téma, ale aj v praktickej rovine implementácie. Špecifickú oblasť znižovania uhlíkovej stopy tvorí oblasť pracovnej kultúry a prostredia, nastavenie vnútorných procesov i samotná prevádzka univerzity a všetkých jej súčastí. Rovnako nevyhnutné je prevzatie spoločenskej zodpovednosti, formovanie spoločenských postojov a povedomia aktívnym pôsobením univerzity smerom k verejnosti, ktorého súčasťou nevyhnutne musí byť vlastný pozitívny príklad.

Musíme si však uvedomiť, že cesta k udržateľnosti je dlhá. Potvrdzujú to aj mnohé partnerské univerzity, ktoré sa témou zaoberajú často už niekoľko desaťročí a stále sa majú kam posúvať. Našou výhodou je, že sa môžeme učiť od tých, ktorí na túto cestu nastúpili dávno pred nami.

 

Text: Peter Morgenstein
Ilustrácia:  Brigita Domíková