Štatút

Časopis SPEKTRUM STU je spravodajsko-publicistický mesačník Slovenskej technickej univerzity v Bratislave /ďalej STU/, vydávaný za účelom informovania o činnosti akademickej obce STU a jej fakúlt a zariadení. Poskytuje priestor na výmenu informácií a publikačnú odbornú činnosť pracovníkom a študentom STU.

čl.2

Vydavateľom časopisu SPEKTRUM STU je STU. Sídlom vydavateľa je Rektorát STU, Vazovova ul. č. 5, 812 43 Bratislava.

čl.3

Na čele redakcie je zodpovedný redaktor, ktorý zabezpečuje spracovanie autorských príspevkov, ako aj časový harmonogram tvorby a výroby časopisu Spektrum STU. Súčasne zabezpečuje dodávku materiálov a ich zaradenie do tlače daného čísla v určenom termíne. Zodpovedá za obsah uverejnených príspevkov a uvádza sa v tiráži.

čl.4

Redakčná rada je poradným orgánom redakcie SPEKTRUM STU. Vytyčuje a posudzuje obsahové zameranie tvorby na dané obdobie, spravidla na obdobie akademického roka. Operatívne schvaľuje a iniciuje tvorbu obsahu časopisu pre každé periodické vydanie ad hoc, t. j. vždy pre najbližšie číslo v nadchádzajúcom kalendárnom mesiaci.

čl.5

Redakčná rada je zložená zo zástupcov vedenia STU, fakúlt STU a spoločných pracovísk STU. Uvádza sa v tiráži. Členov redakčnej rady navrhujú a odvolávajú rektor a dekani fakúlt. Počet členov nie je stanovený, musí však byť nepárny. Redakčná rada zasadá spravidla 1 raz v mesiaci, vždy pred zadaním čísla do tlače.

čl.6

Redakčná rada z radov svojich členov volí predsedu redakčnej rady. Predseda redakčnej rady zvoláva a vedie pravidelné zasadnutia redakčnej rady. Na podnet najmenej 1/3 jej členov je povinný zvolať aj mimoriadnu redakčnú radu. Jeho funkcia vo vzťahu k obsahu a tvorbe časopisu SPEKTRUM STU je fakultatívna a reprezentatívna. Uvádza sa v tiráži časopisu. Funkčné obdobie predsedu redakčnej rady je spravidla na obdobie 1 akademického roka.

čl.7

Časopis Spektrum STU je registrovaný na tlačovom odbore Ministerstva kultúry SR pod číslom MK SR 1334/95.

čl.8

Výrobu časopisu SPEKTRUM STU zabezpečuje redakcia na základe zmluvy vydavateľa s tlačiarňou.

čl.9

Administráciu a distribúciu časopisu Spektrum STU zabezpečuje redakcia. Jednotlivé výtlačky časopisu SPEKTRUM STU sú nepredajné.

čl.10

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpisu rektora STU.

 

v. r. doc. Ing. Igor Hudoba, CSc.
rektor

Bratislava 30. januára 1996