STU A SVET

Katarína Macková – 21.03.2024 – 7 minút čítania

EULiST prepája technológie so spoločnosťou

Nechceli sme však ísť iba týmto smerom, a preto máme partnerov, ktorí sa venujú aj sociálnym vedám. To nám pomáha rozšíriť naše obzory a posilňuje pole spolupráce, hovorí lokálna koordinátorka aliancie EULiST na STU Natália Gurská.

 

Pani Gurská, poďme od základných pojmov. Čo je EULiST?

Ide o skratku pre European University Linking Society and Technology, teda európske univerzity spájajúce spoločnosť a technológie. Je to aliancia desiatich univerzít v Európe, ktoré sa rozhodli spolupracovať na intenzívnejšej úrovni a dať tieto partnerstvá do popredia; veci, na ktorých sme sa rozhodli spolupracovať v aktuálnom období štyroch rokov, sú obsiahnuté v projektovom pláne, ktorý bol v júli 2023 ohodnotený Európskou komisiou ako vysoko kvalitný. Tým pádom sme získali finančnú podporu vo výške 14,4 miliónov eur.

Vieme si upresniť hlavný cieľ tejto aliancie?

Nazvala by som to inak - v projektovom návrhu hovoríme skôr o misii a ambícii, o dlhodobej snahe niečo meniť. Tu zdôrazním, že aj keď nás aktuálne limituje koniec projektu, nelimituje nás naše členstvo v aliancii, ktoré nemá dátum exspirácie. Ako univerzity sa odrážame od toho, že aj my ako vzdelávacie inštitúcie máme zodpovednosť adresovať výzvy, ktoré sú aktuálne okolo nás, a tá by sa mala odrážať v našich činoch a aktivitách, ktoré robíme prostredníctvom výskumu, vzdelávania, inovácií a vzťahov s verejnosťou. Už samotný názov hovorí, že chceme prepájať technológie so spoločnosťou; veríme, že prepojenie STEM (science, technology, engineering and mathematics) a SSH (social science and humanities) predmetov nám prinesie väčšie pochopenie daných problémov.

Zľava prorektor Maximilián Strémy, lokálna koordinátorka aliancie EULiST na STU Natália Gurská, prorektorka Ľubica Vitková a rektor Oliver Moravčík.

Hovoríme o nejakých konkrétnych?

Najmä o rizikách klimatickej zmeny a sociálnej súdržnosti; tu sa vyžaduje nielen spolupráca s našimi univerzitnými partnermi, ale aj aktívny prístup k spolupráci s externými hráčmi, ako sú regióny, súkromný sektor a podobne. EULiST je jednou z aliancií EUI (European Universities Initiative, pozn. red.), ktorá sa snaží vybudovať kreatívny a inkluzívny akademický ekosystém, ktorý chápe a vníma synergie medzi všetkými disciplínami.

Máme teda deviatich partnerov...

... áno, sú z každej svetovej strany Európy. Napriek tomu, že spájame spoločnosť a technológie, nechceli sme ísť iba týmto smerom, a preto máme partnerov, ktorí sa venujú aj sociálnym vedám. To nám pomáha rozšíriť naše obzory a posilňuje pole spolupráce.

Odkiaľ sú?

Zo Švédska, Fínska, Nemecka (hlavný koordinátor), Rakúska, Česka, Francúzska, Španielska, Talianska a Grécka. Sme rozdielni v našich kapacitách, v dĺžke fungovania, histórii, štruktúre univerzít a kultúre, čo je veľmi zaujímavý aspekt pri spoločných stretnutiach (smiech). Takisto nie je prekvapením, že s mnohými partnermi kooperujeme dlhodobo a máme dobré vzťahy, ktoré sa vďaka EULiST posilnia a pretavia do výsledkov.

Z Madridu.

 Poďme k praktickej stránke. Ako fungujú dohody?

Ako aliancia sme podpísali dohodu o spolupráci a Erasmus multilaterálnu dohodu, vďaka ktorej môžu naši študenti a zamestnanci vycestovať do partnerských krajín na štúdium alebo výučbu. Keď sme  získali financovanie projektu, podpisovala sa zmluva o finančnej dohode medzi Európskou komisiou, hlavným koordinátorom a ostatnými spolupracovníkmi. V rámci projektu aktuálne pracujeme na dokumente Code of Conduct, ktorý usmerňuje zásady správania.

Čo nám dáva členstvo a čo doň vkladáme my?

Tu by som povedala, že ak bude z našej strany dobre podchytené, vyťažíme z neho viac, ako doň dáme. Sme s našimi partnermi na rôznych úrovniach napredovania a rozvoja, v niečom sme lepší a v niečom sa ešte máme čo učiť. Môžem uviesť, že náš Útvar medzinárodných vzťahov je pokrokovejší, než väčšina podobných útvarov u partnerov, je to na spoločných stretnutiach citeľné. Celkovo je najväčšou výhodou, že sa môžeme radiť, ako veci robiť lepšie, nezištne si vymieňame know-how. V neposlednom rade je tu aj fakt, že naša STU je spoluvedúca pracovného balíka WP4, ktorý sa venuje Research and Innovation (výskumu a inováciám). Máme teda obrovskú výhodu, že sme v tejto aliancii.

V akom duchu?

Jednak je omnoho jednoduchšie dohodnúť sa na spoločných výskumných projektoch, napríklad Horizont Europe, a šanca ich úspešnosti je kvôli členstvu vyššia, hodnotitelia na to prihliadajú. Faktom je aj to, že množstvo ponúk pre zamestnancov a študentov bude vďaka partnerstvu stúpať, členstvo nás radí medzi top vzdelávacie inštitúcie Európy. Hudbou budúcnosti je získanie medzinárodnej akreditácie pre aliancie ako celky, ktorá nám pomôže so vznikom medzinárodných študijných programov.

Ako prebiehal náš vstup a začlenenie? Boli nejaké podmienky?

Osobne neviem o žiadnych, ktoré by sme museli splniť ako STU; skôr by som povedala, že pár podmienok má Európska komisia na formujúcu sa alianciu. Ide napríklad o geografickú rôznorodosť univerzít, finančnú udržateľnosť inštitúcie a podobne. K priebehu: na spoluprácu sme boli oslovení Technickou univerzitou vo Viedni a v roku 2020 sa sformovala aliancia ôsmich členov pod starým menom EUST. V roku 2022 sme podali náš prvý projekt v rámci výzvy 2022, avšak neúspešne. O rok neskôr sme to skúsili opäť - s už vylepšeným projektom - a uspeli sme.

V čom spočíva EUI Výzva 2023?

Začnem tým, že bola v poradí štvrtou výzvou Európskej komisie pod programom Erasmus+; celkovo od vzniku Iniciatívy Európskych univerzít v roku 2019 až do roku 2024 má byť číslo vzniknutých aliancií 60 a tam sa má zastaviť. Výzva 2023 mala najvyšší rozpočet, 387,2 miliónov eur, novinkou bolo aj jej otvorenie pre krajiny západného Balkánu. Mala dve témy: zintenzívnenie predošlej a vytvorenie novej inštitucionálnej spolupráce.

O ktorú sme sa uchádzali?

O druhú. Ak budeme o štyri roky opäť podávať projekt, pokúsime sa o prvú, ale ešte je priskoro o tom hovoriť. Ak sa však komplexne vrátime k výzve, nepovedala by som, že bola v niečom špecifická; vždy sa bavíme o podobných cieľoch a motivácii zo strany Európskej komisie, ako sú nové rámce európskej spolupráce, promovanie európskeho štýlu života či zelená a digitálna transformácia.

Ako si EULiST určuje aktivity?

Vnímam, že sú aktuálne veľmi abstraktné; na rozdiel od iných projektov si ich totiž určuje až po získaní financií - teda teraz - a pracujú na nich zodpovední experti. Taktiež je rozdiel zorganizovať jednorazovú aktivitu, ktorú treba promovať a pracovať na systémových zmenách... výsledky vidíme až po určitom čase, hovoríme aj o rokoch. Môžeme si uviesť príklad: Student Board (Študentský výbor EULiST, pozn. red.) plánuje v roku 2024 zorganizovať študentskú konferenciu šitú presne pre študentov partnerských krajín. Myslím si, že v bežnom fungovaní Erasmus programu sa študenti z desiatich rôznych univerzít  len tak nespoja, aby zorganizovali dvestočlenné konferencie. Avšak tým, že sme alianční partneri, existuje na to priestor, je to vítané a podporované. Prínosom je medzikultúrna skúsenosť, výmena vedomostí a znalostí, sieťovanie, zbieranie kontaktov a, samozrejme, aj zlepšenie jazyka a nahliadnutie do zahraničia.

Sú konkrétne usmernenia, ktoré v rámci členstva musíme dodržiavať?

Vzťahy usmerňuje Cooperation Agreement  (Dohoda o spolupráci) a pripravovaný Code of Conduct; až prax, do ktorej nabiehame, však ukáže, nakoľko sú funkčné a aká bude ich aplikácia v rámci konkrétnych situácií. A okrem členstva v aliancii nesmieme tiež zabúdať na podpísanú finančnú dohodu s Európskou komisiou, ktorá sa vzťahuje na projektové financie. Tam je plnenie pravidiel jasné.

  

Text: Katarína Macková
Foto:
EULiST, Tibor Roszár
Viac na www.stuba.sk/sk/eulist a na https://eulist.university/.