Fakulta architektúry

Lea Rollová a Zuzana Čerešňová – 08.02.2021 – 8,5 minúty čítania

CEDA: Výskum a tvorba inkluzívneho prostredia

Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA (Centre of Design for All) vzniklo v roku 2007 na Fakulte architektúry a dizajnu STU (vtedy to bola Fakulta architektúry STU) na základe dlhoročných skúseností docentky Márie Samovej a kolegov z Ústavu architektúry občianskych budov.

 Špecializovaná učebňa na FAD so zabudovanou indukčnou slučkou, flexibilným nábytkom a výškovo nastaviteľnými stolmi

Na začiatku pôsobenia mal tím CEDA ambíciu rozšíriť poznanie v oblasti tvorby bezbariérovo prístupného prostredia a univerzálneho navrhovania s cieľom zlepšiť užívateľskú kvalitu architektonického prostredia pre rôzne skupiny užívateľov. V súčasnosti je portfólio CEDA omnoho širšie, venuje sa interdisciplinárnemu výskumu formou spolupráce s odborníkmi na psychológiu, sociológiu, neurovedu, sociálnu prácu, ľudské práva, pedagogiku, informatiku a iné odbory podľa aktuálneho výskumného zamerania. Problematika prístupnosti prostredia, produktov a služieb pre čo najširšiu skupinu užívateľov  je v centre pozornosti odborníkov z celého sveta a súvisí najmä s negatívnym trendom starnutia populácie a problematikou sociálnej udržateľnosti v spoločnosti, ktorá má následne vplyv aj na ekonomickú udržateľnosť. Ďalším podstatným dôvodom rýchleho progresu vo výskume a poznaní v oblasti tvorby prístupného prostredia bolo prijatie medzinárodnej zmluvy Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006), ktorú ratifikovali takmer všetky štáty sveta vrátane Slovenska. Prijatie dohovoru má výrazný vplyv na tvorbu európskych sociálnych politík, premietol sa do mnohých nariadení, podmienok čerpania štrukturálnych fondov a inicioval vznik mnohých svetových iniciatív, ktoré sa snažia presadzovať inkluzívne postupy v rôznych spoločenských oblastiach. Za všetky spomenieme napríklad „Design for All“, „Tourism for All“, „Museums for All“, „Inclusive Technology“, „Home4Life“. Dohovor tiež podnietil radikálne reformy, napríklad reformy v oblasti vzdelávania (inkluzívne vzdelávanie), naštartoval transformáciu systému sociálnych služieb (deinštitucionalizácia), a taktiež mal vplyv na tvorbu nových bytových politík, ktoré majú za cieľ vytvárať dostupné, adaptabilné a univerzálne prístupné bývanie pre všetkých občanov.

Členovia CEDA sa zaoberajú tvorbou prístupného, inkluzívneho prostredia viac ako 20 rokov. Dlhodobý výskum a prax v tejto oblasti sa premietol do rôznych foriem spolupráce na národnej aj medzinárodnej úrovni. Pracovisko CEDA bolo oslovené na spoluprácu pri tvorbe stavebnej legislatívy, vykonáva audity prístupnosti budov alebo hodnotí investičné projekty pre rôzne organizácie, poskytuje odborné poradenstvo pri tvorbe projektovej dokumentácie, alebo sa priamo zapája do ich realizácie. V oblasti výskumu sa orientuje najmä na univerzálne navrhovanie rôznych typologických druhov budov a na zvyšovanie užívateľskej kvality stavebného prostredia v súlade s požiadavkami sociálne udržateľného rozvoja. 

Reliéfny informačný plán FAD s popisom v reliéfnej latinke a Braillovom písme 

INKLUZÍVNE  VZDELÁVANIE NA STU

V posledných rokoch bola významná časť výskumu pracoviska CEDA orientovaná na tvorbu inkluzívneho vzdelávacieho prostredia, čo sa premietlo do viacerých projektov. Na Slovenskej technickej univerzite pracovisko CEDA iniciovalo a následne aj zrealizovalo projekty, ktorých cieľom bolo vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na STU.

V rámci dvoch rozvojových projektov (2014 – 2016) získala STU dotácie z MŠVVaŠ SR vo výške 798 181 eur, z toho 616 500 eur vo forme kapitálových výdavkov (zodpovedný riešiteľ: Lea Rollová). Z týchto zdrojov sa riešiteľom z CEDA, v spolupráci s Rektorátom STU, podarilo zrealizovať mnoho aktivít, napríklad:

 • debariérizácia priestorov STU s cieľom zabezpečiť výučbu v bezbariérových priestoroch na všetkých fakultách a Rektoráte STU, zrealizovali sa napríklad 3 bezbariérové rampy, 2 výťahy a 8 zdvíhacích plošín pre študentov na vozíku, dve špecializované učebne na FAD so zabudovanými indukčnými slučkami a flexibilným nábytkom (obr. 1),
 • ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského domova Jura Hronca, v súčasnosti sú k dispozícii 4 bezbariérové izby,
 • zlepšil sa prístup k informáciám a študijným materiálom v akademických (fakultných) knižniciach STU bezbariérovým spôsobom a zvýšila sa kvalita informácií o štúdiu pre študentov so špecifickými potrebami,
 • zlepšili sa podmienky na orientáciu, samostatný a bezpečný pohyb študentov (obr. 2),
 • prepracovali sa požiarne evakuačné plány budov STU tak, aby bol zabezpečený bezpečný únik aj študentov so zdravotnými znevýhodneniami; vypracovali sa schémy únikových trás v reliéfnom prevedení pre študentov so zrakovým postihnutím,
 • bolo zriadené podporné centrum pre študentov so špecifickými potrebami, takzvané „Poradenské centrum STU“ (univerzitný koordinátor: Zuzana Čerešňová).

Výstupom rozvojových projektov boli aj dve vysokoškolské učebnice, ktoré majú slúžiť ako pomôcka pri tvorbe prístupného prostredia a zavádzaní inkluzívnych metód výučby aj na ostatných vysokých školách na Slovensku:

 • „Identifikácia architektonických bariér v prostredí. Vysoké školy a študentské domovy.“ Editorka: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
 • „Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia.“ Autorky: doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

 Empatické cvičenia v rámci vzdelávacích kurzov CEDA v projekte „Deinštitucionalizácia ZSS“

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Významným medzinárodným projektom CEDA zameraným na vytváranie inkluzívneho univerzitného prostredia bol projekt UNIALL: "Prístupnosť vysokoškolského vzdelávania pre študentov so špecifickými potrebami", ktorý sa realizoval v rokoch 2015-2018 v rámci programu Erasmus+, KA2 – Strategické partnerstvá. Koordinátorom projektu bola CEDA (zodpovedný riešiteľ Zuzana Čerešňová) a do projektu boli zapojení partneri:

 • Teiresiás - Stredisko pre pomoc študentom so špecifickými potrebami na Masarykovej univerzite v Brne,
 • AP3SP - Asociácia poskytovateľov služieb pre študentov vysokých škôl so špeciálnymi potrebami v Českej republike,
 • Katedra architektúry a dizajnu na Univerzite v Chieti-Pescara v Taliansku.

Na projekte spolupracovali aj odborníci z oblasti psychológie, lingvistiky a špeciálnej pedagogiky z Univerzity Komenského v Bratislave a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Z celkovej dotácie vo výške 245 900 eur boli zrealizované viaceré spoločné výstupy: (1) monitorovanie a vyhodnotenie súčasného stavu prístupnosti vysokoškolského prostredia v partnerských krajinách projektu; (2) adaptácia psychometrických nástrojov na diagnostiku porúch učenia vysokoškolských študentov; (3) vytvorenie podkladov pre národné akčné plány na zabezpečenie inkluzívneho vysokoškolského prostredia; (4) vytvorenie nástrojov na zlepšenie podporných služieb pre študentov so špeciálnymi potrebami - napríklad on-line slovník posunkového jazyka s odbornou terminológiou, ďalej virtuálni sprievodcovia prístupnosťou budov VŠ, (5) prípadové štúdie inkluzívneho VŠ prostredia vo vybraných európskych krajinách, (6) publikácia „Inclusive Higher Education“, ktorá poskytuje súhrnnú metodiku tvorby inkluzívneho terciárneho vzdelávania.

 Empatické cvičenia v rámci vzdelávacích kurzov CEDA v projekte „Deinštitucionalizácia ZSS“

UNIVERZÁLNE NAVRHOVANIE

V súčasnosti centrum CEDA realizuje dva veľké projekty financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, do ktorých je zapojených takmer 40 zamestnancov Fakulty architektúry a dizajnu STU, ako aj viacerí architekti z praxe. Nosnou témou obidvoch projektov je výskum a implementácia univerzálneho navrhovania do stavebnej praxe.

Prvý projekt „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov“ (2018 – 2023) je partnerský projekt, ktorý koordinuje Implementačná agentúra MPSVR SR. Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie systému sociálnych služieb s podporou odborníkov z rôznych oblastí, pričom do konca roka 2023 má byť do projektu postupne zapojených 92 zariadení sociálnych služieb z celého Slovenska. Partner projektu CEDA zodpovedá za riadenie aktivít súvisiacich s tvorbou fyzického prostredia nových komunitných sociálnych služieb, hodnotí napríklad aktuálny stav budov, v ktorých sú sociálne služby poskytované, vzdeláva poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb o tvorbe prístupného a inkluzívneho prostredia (obr. 3 a 4), poskytuje odborné poradenstvo pri vyhľadávaní vhodných nehnuteľností, spolupracuje pri tvorbe investičných zámerov alebo vykonáva dohľad nad prípravou projektovej dokumentácie, aby boli splnené všetky požiadavky deinštitucionalizácie a univerzálneho navrhovania. V rámci projektu sa aplikujú tiež predchádzajúce výsledky výskumu zameraného na tvorbu adaptabilného bývania. Počas projektu má partner CEDA k dispozícii zdroje z Európskeho sociálneho fondu vo výške 1 163 743 eur (metodické riadenie: Lea Rollová, manažér implementácie: Zuzana Čerešňová). 

Druhý projekt „Podpora univerzálneho navrhovania“ (2020 – 2023) je výskumný projekt Fakulty architektúry a dizajnu STU, ktorého cieľom je skúmať aplikáciu prístupnosti a univerzálneho navrhovania v zahraničnej a domácej stavebnej praxi a navrhnúť spôsoby implementácie týchto prístupov do navrhovania budov a verejných priestorov v súlade s článkami 2 a 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu. V rámci aktivít sa vykonajú napríklad komparatívne analýzy európskej a domácej stavebnej legislatívy, prípadové štúdie pozitívnych príkladov aplikácie univerzálneho navrhovania v praxi, vypracujú sa metodiky tvorby univerzálne prístupného prostredia, a taktiež sa pripravia podklady a odporúčania pre stavebnú legislatívu a technickú normalizáciu. Počas celého projektu bude prebiehať informačná kampaň zameraná na odbornú aj laickú verejnosť, v rámci ktorej budú propagované výsledky výskumu. V súčasnosti prebieha príprava webovej stránky s názvom „Design for All“, ktorá bude poskytovať rôzne cenné a zaujímavé informácie. Fakulta architektúry a dizajnu STU získala na projekt dotáciu z Európskeho sociálneho fondu vo výške 1 300 035 eur, z toho 5 % spolufinancuje prijímateľ projektu (zodpovedný riešiteľ: Lea Rollová, manažér implementácie: Juraj Paučula).

 

Text: Lea Rollová a Zuzana Čerešňová
Foto: archív autoriek