#β-NMR spektrometria

Najpresnejšie magnetické momenty krátkožijúcich jadier: v CERNe merajú, na STU počítame

Magnetický moment krátkožijúceho jadra 26Na bol po prvý raz zmeraný s presnosťou na milióntiny. Výsledok bol publikovaný v prestížnom časopise Physical Review X.

19.05.2021