Strojnícka fakulta

Lucia Rybanská – 10.08.2022 – 4 minúty čítania

Úspešný transfer technológie. STU uzatvorila prvú licenčnú zmluvu

Slovenská technická univerzita v Bratislave, od zriadenia svojho celouniverzitného pracoviska Know-how centra STU, ktoré zabezpečuje koordináciu a komplexný odborný servis súčastiam STU v oblasti transferu technológií z univerzitného prostredia do praxe, a najmä jeho organizačná zložka Kancelária spolupráce s praxou (KSP), čakala takmer 10 rokov na úspešnú komercializáciu technológie vytvorenej na STU a licencovanú externej spoločnosti.

 Prof. Ing. Marián Peciar, PhD., vedúci Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU.

Všetko sa začalo 13. novembra 2017, keď bolo pracovisku KSP doručené Oznámenie pôvodcu o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva pod názvom Granulátor partikulárneho materiálu s plochou matricou, na ktorom sa spoločne podieľali zamestnanci Strojníckej fakulty STU: doc. Ing. Peter Peciar, PhD., prof. Ing. Roman Fekete, PhD., prof. Ing. Marián Peciar, PhD. a Ing. Oliver Macho, PhD. Nasledovalo vypracovanie rešeršnej správy, aby sa zistilo, či neexistujú v celosvetových databázach podobné vynálezy, ktoré by mohli byť na prekážku podania patentovej prihlášky a udelenia patentu. Pozitívna rešeršná správa a dostatočný stupeň pripravenosti technológie podľa stupnice TRL (Technology Readiness Level) znamenali uplatnenie si práva na riešenie zo strany STU a začatie celého procesu ochrany vynálezu.

Prvým krokom bolo oslovenie patentového zástupcu, ktorý v súčinnosti s pôvodcami vypracoval patentovú prihlášku, a taktiež prihlášku úžitkového vzoru, a 8. decembra 2017 boli obidve podané na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Prihlášky zadefinovali granulátor ako originálne zariadenie, ktorého hlavná výhoda spočíva v tom, že jeho špeciálna konštrukcia má uplatnenie pri granulovaní aglomerátu na presne definovaný frakčný rozmer s minimálnym vytvorením prachového podielu, keďže ide o pomalobežné rozpojovanie. Zároveň je spôsob granulovania šetrný k spracovávanému materiálu a zariadenie na jeho realizáciu je konštrukčne spoľahlivé.

Po podaní prihlášok sa začala postupne realizovať spolupráca Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU s českou spoločnosťou AGRO CS a.s., ktorá prejavila záujem o možnú komercializáciu technológie v budúcnosti. Tento predpoklad spolupráce bol hlavným dôvodom na rozšírenie ochrany vynálezu v zahraničí podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty) 8. decembra 2018. Finančné prostriedky na úhradu poplatkov súvisiacich so zabezpečením ochrany vynálezu boli hradené z Patentového fondu, ktorého správcom je Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.

Doc. Ing. Peter Peciar, PhD. a prof. Ing. Roman Fekete, PhD.

Komplikácie prišli spolu s pandémiou

Komunikácia so spoločnosťou AGRO CS a.s. intenzívne prebiehala, avšak z časového hľadiska bolo potrebné rozhodnúť o vstupe do národnej fázy konania vo vybraných krajinách. Lehota na vstup do národnej fázy konania je podľa Zmluvy o patentovej spolupráci 30 mesiacov (v určitých prípadoch 31) od dátumu práva prednosti, teda od podania prvej prihlášky (8. decembra 2017), a preto STU pristúpila v určenej lehote k podaniu Európskej patentovej prihlášky 3. júla 2020 a národnej prihlášky v Rusku 3. júla 2020 a v Bielorusku 7. júla 2020. Uvedené krajiny boli vybraté aj na základe komunikácie so spoločnosťou AGRO CS a.s. a s ohľadom na reálne uplatnenie technológie na trhoch v týchto krajinách. Pozitívna správa prišla STU 16. marca 2020, keď bol vynálezu pod upraveným názvom Granulátor partikulárneho materiálu s matricou udelený patent v Slovenskej republike.

Všetko vyzeralo byť vynikajúco nasmerované ku komercializácii a uzatvoreniu licenčnej zmluvy, avšak v priebehu roka 2020 došlo k radikálnej zmene a aktivity vo všetkých oblastiach boli dočasne pozastavené z dôvodu celosvetovej pandémie, čo sa týkalo najmä cestovania mimo územia Slovenskej republiky. Vzniknutá situácia limitovala viaceré činnosti na STU, a tým sa proces komercializácie dočasne pozastavil. Komunikácia však pokračovala aspoň prostredníctvom e-mailov a telefonicky a zintenzívnila sa v druhej polovici roka 2021, keď sa uskutočnili spoločné stretnutia pôvodcov vynálezu a zástupcov AGRO CS a.s. v Českej republike. Tie finálne vyústili do uzatvorenia historicky prvej licenčnej zmluvy na využitie vynálezu STU s predpokladom uzatvorenia ďalších licenčných zmlúv v blízkej budúcnosti.

Môžeme konštatovať, že komercializácia vynálezu je síce behom na dlhé trate, ale výsledný pocit úspešného transferu technológie do praxe, a tým pozitívne zviditeľnenie STU v očiach verejnosti, určite za tú námahu stojí.


Text: Lucia Rybanská

Foto: Peter Peciar