Strojnícka fakulta

SjF – 15.05.2020 – 6 minút čítania

Unikátny respirátor, výroba štítov a okuliarov. Aj to je náš boj proti korone

V dôsledku mimoriadnej situácie bol na našej fakulte upravený harmonogram letného semestra. Výučba v 1. a 2. ročníku bakalárskeho stupňa štúdia a v 1. ročníku inžinierskeho štúdia bude do 30. mája, skúškové obdobie do 25. júla. Pre končiace ročníky výučba bude trvať do 25. apríla, záverečné práce študenti odovzdajú do 19. júna a štátne skúšky sa uskutočnia v týždni od 6. do 10. júla.
Meeting chatŠtudenti všetkých ročníkov boli informovaní o scenároch absolvovania jednotlivých predmetov letného semestra dištančnou metódou. Prednášajúci poskytujú študentom elektronické učebné materiály vrátane riešených príkladov prostredníctvom AIS, tiež elektronické učebnice dostupné na internete.  Učitelia sa so študentmi stretávajú formou videokonferencií použitím softvérov (napríklad Googel Meets, MS Teams). V náhradnom režime študenti vyhodnotia nerealizované laboratórne práce na základe dodaných experimentálnych výsledkov jednotlivých úloh. Počas semestra sú v mnohých predmetoch pripravené skúšobné online testy. Konzultácie so študentmi prebiehajú formou videokonferencií a individuálne prostredníctvom elektronickej pošty.

Študenti môžu stále očakávať kvalitný náhradný obsah

Na konkrétny príklad a skúsenosti s dištančnou výučbou uvádzame skúsenosť vybranú z ústavu UAMAI  -   odpovedal doc. Ing. Gergely Takács, PhD., Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky:
Na realizáciu prednášok a cvičení používame nástroje ako Microsoft Teams, niektorí kolegovia vybrali Google Hangouts Meet. Mnohí sa museli zorientovať v týchto nástrojoch v priebehu pár hodín a niektoré technické možnosti stále dolaďujeme s pomocou našich kolegov z CVT STU, za čo by sme sa im chceli aj touto cestou poďakovať.

Tradičné, a z pohľadu študentov pomerne pasívne prednášky môžeme realizovať bez väčších prekážok. Ani cvičenia nepredstavujú výzvu, hlavne ak ich obsahom sú numerické výpočty alebo praktická práca so softvérom, ako je programovanie alebo CAD návrh. Na predmetoch, kde sú uskutočnené praktické experimenty alebo ukážky, je to už o niečo horšie, ale myslím si, že vďaka kreativite a improvizácii učiteľov môžu študenti stále očakávať kvalitný náhradný obsah.

Zapojili sme sa do boja proti korone.Naši mladí budúci kolegovia prevažne chvália túto alternatívnu formu výučby, dokonca tvrdia, že v niektorých aspektoch má aj výhody oproti tradičnej prezenčnej forme. Vyzdvihli možnosť vrátiť sa k starším nahrávkam, lepšie vidia prezentovaný materiál a prednášajúci môže dynamickejšie prepínať medzi digitálnymi fóliami, softvérom, kamerou alebo webovým obsahom. Ďalším pozitívnym aspektom vplyvu zmien na spôsob výučby je, že niektorí moji iniciatívni kolegovia organizujú aj pozvané prednášky, kde absolventi nášho ústavu hovoria o svojich skúsenostiach z praxe, respektíve spestria a doplňujú prednášaný materiál. Vidíme, že študenti sa rýchlo adaptovali na nové technológie a už si sami založili vlastné skupiny na riešenie ročníkových projektov a zadaní, nahrávajú súbory do spoločných priestorov alebo používajú iné kolaboratívne nástroje.

Vyučujúci museli nárazovo zvládnuť veľa nových prístupov, metód aj techník, o ktorých sme pred pár mesiacmi ani nepočuli.  Samozrejme, nie všetky aktivity môžeme plnohodnotne nahradiť, ale existuje veľa predmetov, kde je online alternatíva kvalitnou náhradou prezenčnej formy.  Sme jedna z najlepších univerzít v našej krajine, preto by sme mali byť príkladom pre ostatných a ukázať, že napríklad aj štátne skúšky alebo obhajoby vieme zorganizovať dištančne. Nové aspekty digitalizácie výučby budeme radi používať ako inšpiráciu aj po skončení súčasnej epidemiologickej krízy. Prečo by sme nemohli občas zvoliť na spestrenie formu online prednášky alebo cvičenia aj za normálnych okolností, ak vyučujúci je aj tak zodpovedný za chod predmetu a zabezpečenie kvality? Dúfame, že naša univerzita a jednotlivé fakulty plne využívajú výsledky vynútenej adaptácie, ktoré boli dosiahnuté v tejto nezvyčajnej situácii na inováciu napríklad na zefektívnenie administratívnych úkonov, alebo na dlhoočakávané zavedenie možnosti práce z domu.

Výroba unikátneho respirátora

Samotný návrh jeho tvaru nie je naším dielom, ide o štandardný tvar, ktorý nie je ničím výnimočný.
To, čo odborníci na  našej fakulte priniesli ako inováciu a vylepšenie, je využitie špeciálneho materiálu pre výrobu respirátora a špeciálny filtračný materiál určený k tomuto účelu. Riešiteľský tím pod vedením doc. Ing. Juraja Beniaka, PhD. pripravil unikátne riešenie respirátora, ktoré spočíva v jeho prevedení. Na výrobu sme použili špeciálny inovatívny nanokompozitný materiál určený pre 3D tlač. Ide o patentovaný, vedecky overený a vysokoúčinný materiál s prídavkom nanočastíc medi. Má FDA certifikát vydávaný americkým úradom pre potraviny a liečivá. Tiež vyhovuje normám Európskej únie č. 10/2011, č. 1935/2004 a č. 2023/2006 a hlavnou vlastnosťou tohto špeciálneho materiálu je to, že eliminuje viac ako 99,99 % plesní, baktérií, široké spektrum mikroorganizmov a vírusov. Práve táto vlastnosť nás zaujala a použili sme ho na filter, ktorý je schopný zachytiť vírus v oboch smeroch, aj pri vdychovaní, aj pri vydychovaní. Respirátor vyrobený z uvedeného materiálu by mal sám zničiť vírusy na povrchu a je ho možné znovu použiť. Druhou „vychytávkou" nášho respirátora je použitie bavlneného materiálu, v ktorom sú vlákna striebra. Striebro ako také má tú vlastnosť, že tiež eliminuje vírusy a ďalšie patogénne látky.

Ochranné okuliare.

Výroba ochranných okuliarov

Okrem 3D tlače filtrov a ochranných štítov sa v GEKON Lab-e  tlačia ochranné okuliare pre zdravotníkov. Tím Ing. Jany Gulanovej, PhD. vyvinul dva prototypy - nové modely rámov ochranných okuliarov pre 3D tlač. Ich použitie spolu s rúškom tvorí dvojitú ochranu. Využiť ich môžu napríklad doktori v lekárskych ambulanciách, ale aj širšia verejnosť (nie sú však vhodné pre zdravotníkov v prvej línii).

Respirátor

Riešenie vzduchových ochranných zón

Tiež sme sa na našej fakulte začali zaoberať výskumom a vývojom ochranných vzduchových zón. Riešenie a testovanie prebieha pod vedením docenta Masaryka a týka sa vytvárania chránených zón s čistým, respektíve čerstvým vzduchom pre pracovníkov pôšt, obchodov, rôznych prepážkových miest a vôbec miest, kde dochádza k styku verejnosti s pracovníkmi. Dnešný stav vzduchotechniky  umožňuje vytvárať vzduchové clony s relatívne separátnymi priestormi (z hľadiska vzduchu). Čiže napríklad na pošte, v obchode alebo na výdajnom mieste sociálnych dávok sa dá vytvoriť oblasť s čerstvým, respektíve čistým vzduchom, do ktorého nebude vstupovať vzduch z priestoru, kde je verejnosť. V chránenej "bubline" sa okrem clôn vytvorí mierny pretlak a odsávanie sa zabezpečí z priestoru, kde sú ľudia.

Text a foto: SjF