Fakulta informatiky a informačných technológií

Monika Karoliová – 15.05.2020 – 5,5 minúty čítania

Situácia nás limituje. Avšak ako informatici sme vo výhode

Ubehlo šesť týždňov, odkedy sme sa všetci neočakávane ocitli v situácii, ktorú ešte nik z nás nezažil. Tešili sme sa, že ako obyvatelia Slovenska sme chránení a vyhýba sa nám väčšina prírodných katastrof, vojnových konfliktov či rôznych epidémií, ktoré sme doteraz zaznamenali vo svete. Žiaľ, tentokrát to neobišlo ani nás. Prakticky zo dňa na deň, keď nik nebol schopný vyhodnotiť dosah vzniknutej situácie, čo sa bude diať a ako dlho to bude trvať, sa celej fakulte zmenil život a podmienky každodenného fungovania. Nik netušil, aké opatrenia budeme musieť prijať, pretože situácia, v ktorej sme sa ocitli, nemá obdobu v histórii nášho moderného štátu.

Rektor univerzity vydal príkaz zabezpečiť kompletnú výučbu bezkontaktnou formou štúdia a dnes je už isté, že do konca tohto semestra sa k prezenčnej forme štúdia nevrátime. Po prvýkrát v histórii FIIT, ale aj celej STU, sme boli nútení prejsť nielen na bezkontaktnú výučbu, ale v súčasnosti riešime aj možnosti bezkontaktných skúšok, obhajob záverečných prác aj štátnych skúšok. Systém výučby na našej fakulte nebol pripravený na bezkontaktnú výučbu v takomto rozsahu, preto previesť kontaktnú výučbu semestra na takzvaný „online“ prakticky zo dňa na deň bolo o to náročnejšie. Zo začiatku sme aj my narážali na množstvo nielen technických, ale častokrát aj personálnych problémov. Vzniknuté prípady sme však riešili operatívne, takpovediac za pochodu. Koniec koncov, veď sme informatici :) Dnes aj vďaka dotazníku, ktorý naši študenti vyplnili, vieme, že ako to zvyčajne býva, niektoré predmety sú zvládané lepšie, niektoré horšie.

 Z týchto miest sa vyučovanie presunulo do online prostredia.

Zvolená forma musí vyhovovať povahe predmetu

Zo začiatku sa vyučujúci museli popasovať s transformáciou svojho predmetu do online výučby, čo v prvom rade znamená zvoliť vhodnú formu platformy, ktorá bude vyhovovať charakteru predmetu podľa potreby zdieľania prezentácie, prípadne či je potrebné riešiť matematické zadania alebo programovať. Niektorí si zvolili „živé“ prednášky online, niektorí zas nahrávané prednášky, ku ktorým sa môžu študenti vrátiť aj neskôr. Využívame niekoľko platforiem online výučby– Microsoft Teams, Google Meet, Webex, keďže každému vyučujúcemu vyhovuje iná platforma a tiež má iný počet študentov na danej prednáške či cvičení. Počas prednášky sa aktívne využíva chat, prípadne slido, či virtuálne diskusné fórum, ako aj väčšia interaktivita zo strany študentov než zvyčajne.

Prvé týždne výučby ukázali, že študenti hodnotia bezkontaktnú výučbu 50:50. Pre študentov vyšších ročníkov, teda najmä inžinierskeho štúdia, je menej problematická. Naopak, pre študentov nižších ročníkov, najmä pre tých, ktorí si na štúdium na FIIT privykajú, je o dosť náročnejšia. Týmto študentom najviac chýba tímová podpora a tímové riešenie najmä matematických úloh či programovania. Najviac oceňovaná na bezkontaktnej výučbe je najmä časová flexibilita, ako aj možnosť nahrávania prednášky, čo sa ukazuje ako neoceniteľná pomoc v súčasnej situácii. Tiež sme zistili, že niektorí študenti musia riešiť aj praktické problémy, ktoré v čase prezenčnej formy výučby neexistovali, a to najmä zlé internetové pripojenie v mieste bydliska, režim v domácom prostredí, ako napríklad starostlivosť o mladších súrodencov, nedostatočný počet počítačov v domácnosti a podobne.

 Predĺženie semestra aj termínov odovzdania prác študenti uvítali

Všetky tieto problémy sa snažíme identifikovať a v rámci našich možností následne prispôsobiť, či už podmienky výučby, alebo absolvovania predmetov. Teší nás však, že i napriek nie vždy ideálnym podmienkam si nik z našich študentov nemyslí, že by predmet nebolo možné ukončiť v akceptovateľnej kvalite. Až 80 % študentov v spätnej väzbe uviedlo, že bezkontaktná výučba neovplyvní prednášky, alebo ak áno, tak minimálne. Podobne je to aj pri cvičeniach. Vyučujúci vychádzajú študentom v ústrety a mnohí z nich majú pravidelné individuálne konzultácie, čo v online forme zvykne byť väčší nápor na čas. To, čo sa nedá úplne nahradiť online výučbou, prednášajúci kompenzujú dodatočnými zadaniami. Zaberie to síce viac času, avšak pomôže to samotnej výučbe. Aj z tohto dôvodu študenti ocenili, že sme pristúpili k predĺženiu semestra a tiež k predĺženiu termínu odovzdania bakalárskych a diplomových prác. V súčasnosti riešime detaily priebehu konania skúšok a štátnic. Tak študenti, ako aj vyučujúci majú veľký rešpekt pred konaním skúšok či štátnic online. V realite sa ukazuje internetové pripojenie v mieste bydliska či situácia, respektíve podmienky doma ako najväčší problém. Naopak, pri skúške do veľkej miery pomohla možnosť zmeny zadania vypracovania záverečnej práce či testu.

 Z výučby pred začiatkom pandémie.

Výskum takmer bez zmeny

A čo výskum? Ako prebieha v tejto „online dobe“? Našťastie, ako informatici sme v tejto dobe menej limitovaní, ako iné vedné odbory. Predsa len, pre nás je v konečnom dôsledku jednoduchšie fungovať online. Výskum prebieha takmer bez zmeny. Naďalej spolupracujeme s firmami, zapájame najmä našich doktorandov. Niektorí z nich sa navyše v tejto dobe venujú praktickej pomoci v boji s COVID-19. O niečo ťažšie je v súčasnej situácii zbieranie dát, no vieme to nahradiť zbieraním dát online. Je to síce časovo náročnejšie, a tiež si to vyžaduje trochu viac úsilia, ale kvalita dát ostáva zachovaná. Dočasne odsunuté sú len tie výskumné projekty, ktoré vyžadujú prítomnosť v laboratóriu alebo využitie zariadenia napríklad virtuálnej reality, ako okuliare a podobne.

Na záver možno skonštatovať, že táto situácia nastavila zrkadlo aj nám, informatikom. Jasne ukázala, kde sú naše silné aj slabé stránky, na čom máme ešte popracovať, najmä čo sa týka formy výučby. Avšak kto by mal súčasnú situáciu zvládnuť lepšie, ak nie tí, ktorí sa v bezkontaktnom svete online a informačných technológií vyznajú najlepšie, teda my FIITkári? Preto verím, že #spolutozvladneme.

 

Text: Monika Karoliová
Foto: Archív FIIT