Ústav manažmentu

kolektív ÚM STU – 15.05.2020 – 7 minút čítania

S kreativitou to zvládneme aj počas pandémie

Hoci je ťažké nahradiť kontakt so študentmi rozličnými IT riešeniami, s istou dávkou kreativity je možné do značnej miery zabezpečiť postačujúcu kvalitu výučby a kontakt so študentmi. Všetci učitelia ústavu používajú systémy AIS STU a stuba mail ako hlavné oficiálne kanály interakcií so študentmi.

Elektronické učebnice, online prednášky a telefonické konzultácie

V rámci študijného programu Investičné plánovanie v priemyselnom podniku študenti môžu využívať na komunikáciu platformy MS Teams, Whatsapp, Hangouts Meet (Gsuite), Skype a ZOOM,  ktorý pre potreby výučby bezplatne poskytla SAV. Študentom sú posielané zadania a študijné materiály cez AIS alebo cez vytvorené Whatsapp skupiny. Súčasťou študijných materiálov, ktoré sú vložené na dokumentový server AIS, sú aj elektronické učebnice, odborné články, prednášky, z ktorých sú vybrané oblasti plánované online. Prostredníctvom Whatsapp skupiny študenti nielen dostávajú študijné materiály, zadania, odkazy na odborné štúdie a články od pedagógov, ale môžu s nimi aj konzultovať a tiež medzi sebou zdieľať informácie. Počas konzultačných hodín dohodnutých s pedagógom študenti s ním môžu telefonicky konzultovať svoje zadania. Vo vybraných predmetoch bola vytvorená skupina na Moodle, kde študenti vkladajú vypracované zadania a tento systém sa využije aj na priebežné a záverečné testy. Vedenie záverečných prác prebieha prostredníctvom emailovej komunikácie, telefonicky a cez aplikácie Hangouts Meet (GSuite), Skype alebo WhatsApp. Online komunikácia sa využíva aj v poradách o výučbe dištančnou formou, kde si jednotliví pedagógovia vymieňajú skúsenosti z výučby v jednotlivých predmetoch.

Z dištančnej výučby.

Naďalej plníme svoje úlohy v rámci pracovných skupín projekte COST „Public Value Capture of Increasing Property Values“, ako aj v projektoch VEGA. Zúčastňujeme sa na pravidelných poradách v projekte EIT Manufacturing Interactive Manufacturing @ Schools, kde aktívne riešime prípravu webinárov, workshopov a dotazníkov online komunikáciou. Pripravujeme tiež nové výskumné projekty VEGA a KEGA, ktorých termíny podania sú presne stanovené.


Platforma na zdieľanie e-learningových programov

V študijnom programe Priestorové plánovanie sa okrem oficiálnych hlavných komunikačných kanálov tiež využívajú platformy MS Teams, GSsuite a Skype calls. Pravidelne sa konzultujú zadania cez miesta odovzdania v AIS.  Výhodou je, že tieto online hodiny sa dajú uložiť a študenti si ich môžu neskôr prezrieť. Experimentuje sa s prípravou prednášok online (príprava videa, v ktorom pedagóg prednáša a zvuk sa nahrá, napríklad v histórii priestorového plánovania). Problémom býva niekedy reakcia a dochvíľnosť študentov, keďže sa stáva, že študent nezareaguje ani po týždni a aj naša iniciatíva má svoje limity. Väčšina študentov sa však pravidelne zúčastňuje na výučbe a konzultuje aj mimo stanovených hodín v učebni. Vďaka promptnej reakcii CVT STU sa podarilo vyriešiť problém kapacitných obmedzení online úložiska, čo umožnilo distribuovať videozáznamy s inštrukciami pre tvorivé zadania vo vybraných predmetoch.  Do online priestoru bola presunutá tiež medzinárodná súťaž MUNISS organizovaná spoločne STU v Bratislave, VUT v Brne, Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a Magistrátom mesta Brno. Z iniciatívy SPECTRA Centre EU vznikla v rámci Asociácie európskych škôl plánovania platforma na zdieľanie e-learningových programov ako pomoc pre všetky členské školy Asociácie. Tím SPECTRA Centre EU pripravuje v spolupráci s projektom CONNECTGREEN niekoľko e-learningových modulov o problematike ochrany biodiverzity s dôrazom na priestorovo plánovacie aspekty.

Prípravy návrhov projektov pokračujú aj napriek situácii

Na prebiehajúcich výskumných projektoch práca pokračuje a porady partnerov prebiehajú online. Pokračuje príprava každoročného stretnutia vedeckovýskumnej siete SPA-CE.NET v Lipsku, ktoré má byť tento rok súčasťou konferencie organizovanej vládou SRN. Pripravuje sa vydanie nového čísla vedeckého časopisu TERRA SPECTRA. V projektoch H2020 boli plánované projektové stretnutia a hodnotiace stretnutia nahradené virtuálnymi stretnutiami. Napriek obmedzeniam sa podarilo uzatvoriť prípravu 4 nových návrhov projektov v rámci programu H2020 a tím SPECTRA Centre EU pracuje na 2 monografiách. Pokračuje spolupráca s partnermi v Číne, na Srí Lanke a v Egypte, pričom sa diskutujú možnosti jej zamerania na pokrízový manažment ekonomickej obnovy. SPECTRA Centre EU v polohe expertízy podporuje prípravu krízových riešení pre územné samosprávy a Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu.

Každý týždeň nová online kapitola

V dištančnej výučbe na FCHaPT nie sú žiadne problémy vo výučbe menších skupín študentov. Na špecializáciách, kde študenti majú záujem o ekonomické predmety, sú veľmi aktívni. Využívame AIS STU, najmä jeho Dokumentový server, kam študentom umiestňujeme podľa harmonogramu výučby jednotlivé prednášky a následne zadania, ktoré riešia. Komunikácia o prednáškach a riešeniach zadaní prebieha cez stuba mail, prípadne telefonicky alebo hromadným chatom. Problémy vznikajú v predmetoch s  veľkými skupinami študentov, napríklad v jednom predmete vyučujeme 220 študentov. Napriek tomu, že títo študenti dostávajú cez Dokumentový server prednášky s komentármi, zadania a následne ich riešenia, považujú naše požiadavky na nich za príliš vysoké; preto sme začali začiatkom apríla 2020 využívať systém Moodle, kde sme vytvorili skupinu „Základy finančného trhu“, umiestnili sme tam pre nich novú online učebnicu. Každý týždeň tam otvárame jednu kapitolu na dva týždne výučby. Následne tam dostávajú zadania, ktoré môžu v systéme vypĺňať, čo trochu zjednodušuje vzájomnú komunikáciu. Spolupráca so študentmi na diplomových a bakalárskych prácach prebieha individuálne telefonicky a e-mailami. Majú potrebné údaje, termín odovzdania týchto prác sa predĺžil a bude dodržaný.

Pripravujú sa nové učebnice

V rámci výskumu prebieha posledný rok riešenie projektu „Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHPT STU v Bratislave“. Darí sa nám plniť všetky ciele. Jedným z nich je online učebnica „Základy finančného trhu“ cez systém Moodle, ktorú teraz zavádzame do predmetu „Finančný trh a podnikové financie“. Pracujeme na ďalšej učebnici, ktorá vyjde nielen tlačou a vo formáte pdf. Spoluriešitelia projektu pripravujú vedecké články v rámci konferencií o vzdelávaní Edulearn a ďalších, kde však pôjde iba o virtuálne účasti. Pracujeme tiež na vydaní učebnice v anglickom jazyku pre študentov v programe Erazmus a dokončujeme 2 nové projekty v rámci programov KEGA a VEGA, ktoré chceme podať.

„V zálohe“ sú aj interaktívne videá

Podobne ako na FCHaPT prebieha aj výučba predmetov na FEI, FIIT a SvF. Podľa harmonogramu výučby študenti dostávajú prednášky a zadania na cvičenia na Dokumentový server AIS STU s komentármi k štúdiu a odkazmi na aktuálne dodatočné e-zdroje informácií, napríklad v súvislosti s vývojom podnikateľského prostredia v SR. Na cvičeniach podľa plánu študentom pripomíname úlohy na jednotlivé týždne a oni posielajú svoje riešenia emailom prevažne v termíne; omeškania o deň-dva sa tolerujú. Naša odozva formou pripomienok a návrhov úprav postupov riešenia úloh je do 2 dní, keďže na cvičeniach pracujeme s menším počtom študentských skupín (okolo 20 študentov). Výučba prebieha bez problémov. Komunikácia so študentmi prebieha prevažne emailami cez stuba mail a hromadnými správami cez STU AIS. Uvažujeme využiť vo výučbe aj výsledky riešenia výskumnej úlohy EYES, kde sme pripravili 10 interaktívnych videí v anglickom jazyku z problematiky manažmentu a marketingu. Študentom sú posielané prezentácie s postupom vypracovania projektov, ktoré sú následne konzultované s príslušnými pedagógmi.

 

Text: kolektív ÚM STU
Foto: Matej Jaššo