Ústav manažmentu

Maroš Finka – 10.05.2024 – 7 minút čítania

Quo vadis, alebo ako ďalej, Ústav manažmentu STU

V tempe života univerzity a množstve výziev a problémov, ktorým čelíme, asi málokto z akademickej obce venoval v uplynulých rokoch pozornosť dianiu na Ústave manažmentu. Po krátkom období diskusií pri jeho vzniku, ako súčasti konceptu založenia univerzitných ústavov, z ktorých sa ako jediný ukázal životaschopný, bol akoby ponechaný svojmu osudu marginálneho pracoviska zaradeného na webovom sídle univerzity príznačne medzi jej súčasti, ako sú študentské domovy a jedálne, športové centrum a podobne.

 

Čiastočný záujem možno upútali údaje vo výročných správach univerzity dokladujúce vynikajúce výsledky vedeckovýskumnej činnosti na tejto súčasti univerzity, údaje o vynikajúcej pozícii Ústavu manažmentu v medzinárodnom akademickom priestore či dynamicky rastúcom záujme študentov o štúdium v študijných programoch v odboroch Ekonomika a manažment a Priestorové plánovanie,  jedinečných tak na STU, ako aj na Slovensku a čoraz atraktívnejších aj pre zahraničných študentov a stážistov.

Efektívne fungujúce pracovisko

Mnohí asi ani nepostrehli, že za pätnásť rokov existencie sa Ústav manažmentu sformoval na medzinárodne uznávané vedecko-pedagogické pracovisko trikrát ocenené titulom centra excelentnosti, s  dynamicky rastúcim a dnes už porovnateľným  počtom študentom s inými fakultami. Na pracovisko suverénneho a kvalitného tímu štyridsiatich akademických pracovníkov, pričom profesori a docenti reprezentujú šesťdesiatštyri percent a zahraniční akademici pätnásť percent zamestnancov na plný úväzok so stopercentným zastúpením vedeckopedagogických pracovníkov s titulom PhD, pričom mnohí sú zároveň uznávaní reprezentanti spoločenskej praxe. Kvalita akademického personálu a efektívnosť fungovania štruktúr Ústavu manažmentu umožnila znásobenie počtu študentov vo vlastných študijných programoch za súčasného zabezpečenia výučby na iných fakultách bez nárastu počtu zamestnancov a zvýšenia priestorových nárokov, čím sa stal jedným z najefektívnejších pracovísk na celej univerzite.  Navyše nielen ponúka, ale aj realizuje študijné programy v slovenskom aj anglickom jazyku, čo umožňuje saturáciu rastúceho záujmu zahraničných študentov a pedagógov o pôsobenie na Ústave a mobility v rámci programu ERASMUS+, v ktorom je Ústav manažmentu lídrom na univerzite.

Za pätnásť rokov existencie sa Ústav manažmentu STU sformoval na medzinárodne uznávané vedecko-pedagogické pracovisko.

Problémy ako súčasť vývoja a formovania

Na ceste k tomuto výsledku spoločného snaženia musel tím Ústavu manažmentu prekonať nejednu prekážku a popasovať sa s nejedným problémom, ale to je súčasť každého vývoja, formovania tímu a hľadania pozície v akademickom priestore a je vďačný STU za vytvorenie priestoru pre toto dozrievanie.

Od svojho vzniku vytváral programy v odboroch, v ktorých tieto neboli ponúkané na fakultách, snažiac sa, v spolupráci s fakultami, o formovanie obsahu zodpovedajúceho umiestneniu Ústavu manažmentu na technickej univerzite. Táto snaha bola podporená viacerými fakultami, ktoré ponúkli a zabezpečili vybrané predmety, a aj Akademickým senátom STU, ktorý všetky študijné programy Ústavu manažmentu prerokoval a schválil. Vlastné študijné programy umožnili Ústavu manažmentu zabezpečiť pre fakulty veľmi efektívne výučbu vybraných predmetov v ich študijných programoch, ako aj výučbu v oblasti inžinierskej pedagogiky pokrývajúc mzdy pre takúto spoluprácu z vlastných zdrojov. Len za posledných desať rokov z miezd pracovníkov zabezpečujúcich vlastné študijné programy dotoval pedagogické činnosti mimo svojich vlastných študijných plánov sumou prevyšujúcou pol milióna eur.  Od svojho vzniku pokrýval zo svojich prostriedkov vrátane projektových zdrojov všetky svoje výdavky, tak na zabezpečenie administratívy na pracoviskách rektorátu, ako aj energie, upratovanie, a tiež investície na zabezpečenie laboratórií a vybavenie učební, dokonca z grantových prostriedkov aj technické vybavenie celej budovy rektorátu a CVT, ktoré výrazne znížilo prevádzkové náklady, zvýšilo bezpečnosť a skvalitnilo pracovné podmienky a kvalitu služieb pre fakulty.

Transformácia na fakultu ako prirodzený krok

Do popredia pozornosti akademickej obce sa Ústav manažmentu dostáva po rokoch opäť po oznámení zámeru pána rektora riešiť špecifickú polohu tohto pracoviska. Tento zámer pracovníci aj študenti Ústavu privítali, keďže súčasné postavenie je pre ďalší rozvoj pracoviska, ale aj osobný rozvoj akademického personálu nielen limitujúce, ale aj demotivujúce. Hoci už jeho vznik pred viac ako desaťročím bol motivovaný zámerom postupne vytvoriť na STU fakultu s jeho profilom, Ústav manažmentu nebol roky uvádzaný medzi vedeckopedagogickými pracoviskami spolu s fakultami, a tým nebol ako garantujúce pracovisko študijných programov pre stredoškolákov, ale aj potenciálnych zamestnávateľov absolventov dostatočne čitateľný. Z dôvodov absencie vlastnej vedeckej rady Ústav stratil habilitačné a inauguračné práva, mladí kolegovia museli habilitovať a inaugurovať alebo v príbuzných odboroch, alebo mimo Slovenska. Transformáciu na fakultu vidí akademická obec Ústavu ako prirodzený krok smerujúci k zrovnoprávneniu tohto pracoviska disponujúceho plnohodnotnými štruktúrami zabezpečujúcimi vedeckovýskumnú činnosť a vzdelávanie v štrnástich študijných programoch v dvoch spolupracujúcich odboroch. Vytvorenie samosprávnych orgánov, akademického senátu a vedeckej rady fakulty a adekvátne zastúpenie v orgánoch školy umožní akceleráciu rozvoja atraktívnej ponuky štúdia na STU, zvýšenie počtu študentov univerzity, rozvoj partnerskej spolupráce s fakultami vo vede a výskume, na spoločnej tvorbe nových medziodborových študijných programov i efektívnom využívaní disponibilnej infraštruktúry, a to bez potreby akýchkoľvek, vznikom fakulty vyvolaných finančných nárokov saturovaných inak, ako vlastnými výkonmi, ktoré už v súčasnosti Ústav realizuje. Prínosy transformácie sú pre STU dôležité aj v kontexte výkonnostnej zmluvy, ktorá viaže desať percent prostriedkov na dosiahnutie definovaných parametrov, ktoré bude možné naplniť aj vďaka prínosu tímu transformovaného Ústavu manažmentu na fakultu.

Bude to prínos aj pre pracovníkov

Dočasné poverenie vedením Ústavu manažmentu v polovici februára som z rúk pána rektora preberal s poslaním urobiť v rámci limitu šiestich mesiacov všetko pre jeho úspešnú transformáciu na fakultu, ktorá by bola prínosom pre rozvoj STU, prispela k zastaveniu poklesu počtu študentov na STU, podporila spoluprácu tímu Ústavu s ostatnými fakultami, zhodnotila efektívne potenciál STU. Zároveň by otvorila perspektívu pre pôsobenie a osobnostný rast nadaných vedeckopedagogických pracovníčok a pracovníkov nielen Ústavu na našej univerzite, a tým vyvážila ponuky na ich odchod z STU, ktoré stále častejšie dostávajú. Podpora tímu Ústavu schválením jeho transformácie bude signálom pre stabilizáciu mladých nadaných kolegov na STU, pre ďalší rozvoj jeho vedeckovýskumných kapacít a vzdelávania v ním ponúkaných atraktívnych študijných programoch na STU a k ešte užšej spolupráci s ostatnými fakultami.

Transformácia vyzretého autonómneho pracoviska s existujúcim kvalitným tímom, štruktúrami riadenia, študijnými programami v odboroch jedinečných na STU, s medzinárodne uznávaným Centrom excelentnosti EÚ na fakultu je inou úlohou, akou bol vznik iných fakúlt STU po roku 1989. Napriek tomu je určite výzvou, s ktorou sa bude možné vyrovnať vďaka konštruktívnej podpore Akademického senátu STU, Vedenia STU a pripravenosti fakúlt na spoluprácu. Akademická obec a vedenie Ústavu víta jasnú deklaráciu podpory procesu transformácie zo strany Vedenia STU aj Správnej rady STU a verí, že takúto podporu nájde aj v Akademickom senáte STU. Transformáciu na fakultu vnímame ako našu ponuku a náš príspevok k rozvoju STU v presvedčení, že sme za uplynulých pätnásť rokov dokázali, že sa vieme vlastnými silami vyrovnať s výzvami a vznik fakulty bude jednoznačným prínosom pre Slovenskú technickú univerzitu.

 

Maroš Finka za vedenie Ústavu manažmentu STU
Foto: archív