STU A SVET

Centrum vedecko-technických informácií SR – 16.06.2020 – 3,5 minúty čítania

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2019

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019. Na slávnostnom oceňovaní sa zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Branislav Gröhling a štátny tajomník pán Ľudovít Paulis, vedúci Kancelárie prezidentky SR pán Štefan Rozkopál, štatutári podujatia – prof. Ján Kyselovič z CVTI SR, prof. Pavol Šajgalík zo SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

Vzory, ktoré si zaslúžia nasledovanie
Minister školstva vo svojom príhovore zdôraznil v súvislosti s prekonaním koronakrízy dôležitosť našich odborných, vedeckých a technologických tímov. „O tom, že slovenská ekonomika v týchto časoch potrebuje injekciu, podporu či akýsi reštart, asi nepochybujeme. A práve naša výskumná základňa môže ekonomike dopomôcť k tomu, aby podala čo najlepší výkon. Ide len o to, ako využijeme vedecké poznatky a výsledky, a ako ich pretavíme do praxe,“ vyhlásil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. „Dnešné ocenenia sú signálom, že veda, výskum a technológie majú na Slovensku svoje pozitívne vzory, ktoré si zaslúžia uznanie a nasledovanie. Tieto ocenenia sú zároveň výzvou na vyššie uznanie vedcov a vedy v spoločnosti ako kryštalizačného jadra jej ďalšieho rozvoja,“ opísal štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis.

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo 16. 6. 2020 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Za rok 2019 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:

Spoločná fotografia ocenených.

V kategórií Vedec roka:
RNDr. Peter Skyba, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Centrum fyziky nízkych teplôt
Za vedecké výsledky dosiahnuté pri štúdiu vlastností kondenzovaných látok pri veľmi nízkych teplotách, najmä supratekutého hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu a za rozvoj fyziky veľmi nízkych teplôt na Slovensku.

V kategórii Mladý vedecký pracovník:
RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie
Za výnimočný prínos v oblasti skúmania jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetov a ich potenciálneho využitia v praxi.

V kategórii Inovátor roka:
prof. Ing. Ján Híveš, PhD., Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Za výskum a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne vo všetkých typoch vôd.

V kategórii Technológ roka:
prof. Ing. Emil Spišák, CSc., Technická univerzita v Košiciach, Ústav technologického a materiálového inžinierstva
Za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ako technologickej základne na realizáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov a študentov Technickej univerzity v Košiciach a ich transfer do priemyselného zázemia Slovenska.

V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce:
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., Centrum pre funkčné a funkcionalizované sklá, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Za úspešnú mnohoročnú spoluprácu so špičkovými svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a získanie podpory z programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho výskumu európskeho významu v SR.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2019 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR. Videomedailóny ocenených nájdete na YouTube CVTI SR (v sekcii Vedec roka SR).

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR