Stavebná fakulta

SvF – 15.05.2020 – 4,5 minúty čítania

Pokračujeme v projektoch. Teoreticky, analyticky a numericky

Prezenčnú výučbu, ako aj na iných fakultách našej univerzity, vzhľadom na súčasnú situáciu nahradila dištančná. Tá, samozrejme, prináša výhody i nevýhody, rôzne komplikácie, s ktorými sa musia popasovať ako pedagógovia, tak aj študenti. Vďaka spoločnému úsiliu sa nám to zatiaľ darí.

 Flexibilita “pracovného” času na vypracovanie zadaní, možnosť venovať dlhší časový úsek písaniu záverečných prác či fakt, že odprednášané, vytvorené materiály sa dajú archivovať a sú dostupné pre študentov aj dlhšiu dobu, takže môžu študovať z pohodlia svojho domova v ktoromkoľvek čase. Aj toto sú výhody, ktoré študenti v súčasnom období veľmi oceňujú. Tiež treba spomenúť ekonomickú a ekologickú úsporu – nie je totiž potrebné zadania tlačiť a odovzdávať fyzicky na papieri, takže táto starosť odpadá. Okrem toho je tu vyššia miera spolupatričnosti, študenti zaiste vnímajú výraznejšiu podporu zo strany pedagógov. Učitelia na druhej strane oceňujú možnosť rozvrhnúť si konzultácie so študentmi a zaoberať sa každým z nich individuálne, samozrejme s výnimkou prvých ročníkov s veľkým počtom študentov. Takisto teraz dokážu venovať väčšiu pozornosť každému zadaniu, je tu viac času na doplňujúce otázky či na preverenie hlbšieho pochopenie učiva zo strany študentov. Vyučujúci pritom majú dostatočný časový priestor podporovať ich kreativitu, tiež im môžu  posielať väčšie množstvo užitočných linkov na knihy, články, videá, fotografie či podcasty, čím prehlbujú vedomosti študentov, no predovšetkým ich vzťah k profesii. Takisto majú pedagógovia priestor naučiť sa nové, interaktívne a technicky pokrokové možnosti na prípravu učebných materiálov pre študentov.

Časová náročnosť, odlišné platformy či technické novinky

Aby sme však nehovorili len o pozitívach, spomeňme aj reálne komplikácie, ktoré súčasný stav prináša. Pre niektorých študentov môže byť ťažšie dobehnúť zameškané, mnohí zaiste zo začiatku verili, že situácia sa po krátkej dobe ustáli a všetko bude prebiehať v starých koľajach. Tiež treba spomenúť aj fakt, že nie každý pedagóg prednáša a konzultuje na tej istej online platforme, študenti sa teda museli zorientovať vo viacerých systémoch; na tomto mieste stojí za zmienku aj skutočnosť, že porozumieť písaným textom k chybám a nedostatkom v zadaniach nemusí byť vždy také jednoduché, ako keď to pedagóg vysvetľuje priamo na cvičení. V tejto súvislosti je tu aj nutnosť prevziať na seba väčšiu zodpovednosť a snažiť sa konštruktívne odkomunikovať prípadné problémy.

Pedagógovia sa taktiež musia popasovať s  časovou náročnosťou pri príprave nových podrobnejších podkladov a materiálov použiteľných k dištančnému vzdelávaniu, takisto pri písaní komentárov k odovzdaným zadaniam. Takisto fakt, že museli prejsť na prácu z domu, prináša množstvo nečakaných situácií, s ktorými je potrebné sa vysporiadať; pre starších pedagógov sú to často technické novinky, ktoré sa musia naučiť ovládať, aj keď ich doposiaľ možno až tak nepotrebovali. Pre tých mladších môže byť komplikáciou plnenie pedagogických povinností, keď zároveň v tom istom čase musia pokryť aj starostlivosť o vlastné malé deti; táto situácia často vedie k práci v noci a k nahrávaniu prednášok s komentárom vo forme videí, ktoré majú potom študenti k dispozícii.

Experimentálny výskum musí počkať

Výskum prebieha momentálne len v rovine teoretického, analytického a numerického riešenia a modelovania; úlohy, ktoré sú založené na experimentálnom overení, nie je možné realizovať. Prebieha teoretická príprava a výpočty, aby bolo možné pripraviť výkresovú dokumentáciu na vzorky, ktoré bude potrebné neskôr vyrobiť. V prípade úloh, kde experimentálny výskum už prebehol, prebieha vyhodnocovanie výsledkov. Ak by situácia pretrvávala dlhodobo, môže nepriaznivo ovplyvniť ukončenie niektorých výskumných úloh a množstvo publikovateľných výstupov. Problematická je fyzická realizácia, nákup materiálov a merania v praxi. Napriek tomu sa riešitelia snažia pokračovať v riešení domácich (APVV, VEGA, KEGA a iných), ako aj zahraničných projektov podľa pôvodných, alebo - vzhľadom na vzniknutú situáciu - modifikovaných cieľov. Vítame tiež ústretovosť grantových agentúr, ktoré upravili harmonogramy ukončovania a podávania projektov, ako aj pravidlá čerpania finančných prostriedkov. Spomenieme tiež, že sa v súčasnej dobe vytvára väčší časový priestor na publikovanie aktuálne dostupných a vyhodnotených výsledkov.


Vyrábame ochranné štíty

Zapojili sme sa do iniciatívy Pomôž nemocnici.

Naša fakulta sa zapojila do celoslovenskej iniciatívy Pomôž nemocnici a na 3D tlačiarňach vyrába časti ochranných štítov pre zdravotníkov. Tlač dielcov sa realizuje na dvoch 3D tlačiarňach, ktoré pre tento účel poskytla Katedra konštrukcií pozemných stavieb a Ústav súdneho znalectva. Materiál sponzoruje Ústav súdneho znalectva (doc. Zora Petráková). Výrobu dielcov technicky zabezpečuje Ing. Lukáš Bosák, PhD. V priebehu prvých dvoch týždňov tlače bolo vyrobených 58 kusov dielcov pre ochranné štíty, ktoré boli odovzdané zástupcom iniciatívy Pomôž nemocnici. Tlač neustále pokračuje. Dávame vám do pozornosti aj online nahraný rozhovor s Ing. Lukášom Bosákom, ktorý odvysiela RTVS v známom magazíne o vede a technológiách VAT.

 

Text a foto: SvF