Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Milena Reháková, Milan Polakovič, Miloslav Drtil – 15.05.2020 – 8 minút čítania

Pandémia nás neteší. Môžeme však viac pracovať na publikáciách a učebniciach

Na našej fakulte sa zaviedla dištančná forma výučby 9. marca. Pôvodnú predstavu, že pôjde len o pár týždňov, vystriedala realita ukazujúca, že veľmi pravdepodobne bude celý letný semester v on-line režime. Okrem zopár učiteľov, ktorí už mali svoje prednášky a semináre pripravené aj v elektronickej forme (e-learning v Moodle alebo video prezentácie), musela prevažná väčšina učiteľov veľmi rýchlo svoju výučbu modifikovať.

  Vedenie fakulty odporúčalo vybrať si prednostne jeden z nasledujúcich spôsobov on-line výučby:

  • zasielanie prezentácií a textov prednášok študentom (cez e-maily, dokumentové servery, cez úložiská, v Classroom GSuite)
  • zasielanie riešených úloh, odvodenia rovníc, vysvetľujúcich komentárov
  • zadávanie kontrolných úloh, testov, otázok, príkladov s termínmi vypracovania, následná kontrola (v Moodle, e-mailom, v Classroom)
  • skupinové videohovory alebo individuálne konzultácie online (napríklad Google Meet)
  • sprístupnenie videozáznamov v zdieľanom priestore
  • zadávanie spracovania seminárnych alebo projektových (výpočtových) prác.

 Zároveň bolo učiteľom odporúčané realizovať dištančnú výučbu prostredníctvom univerzitnej platformy G-Suite. V prípade záujmu o použitie pokročilejších e-technológií sú učiteľom k dispozícii kolegovia z Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky. Rozhodnutie o konkrétnej forme dištančnej výučby bolo ponechané učiteľom v závislosti od charakteru predmetu, dostupnosti študijných materiálov a v neposlednom rade aj od počtu študentov. Keď sa ukázalo, že výučba tohto semestra sa pravdepodobne nevráti do prezenčnej formy, začala sa príprava aj na on-line skúšky a zápočty. Aj v tomto prípade vedenie fakulty učiteľom odporučilo využiť niektorú z nasledovných možností testovania:

testovanie pomocou AIS – forma dostupná pre všetkých učiteľov, vytváraná v prostredí AIS ,

testovanie pomocou Moodle – forma vhodná pre učiteľov s istými skúsenosťami s prácou v prostredí Moodle,

testovanie pomocou Google platformy G-Suite, ktorá v prostredí Google Classroom umožňuje jednoduché vytváranie testov a zadaní pre študentov združených do tried (classroom).


Záujemcom o jednotlivé formy skúšania boli doručené aj odkazy na webové stránky s návodmi a kurzami na vytváranie testov. K dispozícii sú aj kontakty na kolegov, ktorí už takéto testy realizovali.  Učitelia sa podľa charakteru konkrétneho predmetu rozhodnú pre niektorú z uvedených možností, ale môžu si vybrať aj vlastný spôsob testovania a skúšania.

Laboratórne cvičenia musia zatiaľ počkať

Špecifikom výučby na našej fakulte je veľký rozsah výučby laboratórnych cvičení. V každom študijnom programe a v každom ročníku je ich niekoľko. Dištančná výučba týchto predmetov je najviac problémová. Začiatkom semestra sa ešte niektoré práce zrealizovali prezenčne, ale podstatná časť semestra sa už nestihla, respektíve sa pravdepodobne ani nestihne odcvičiť. Ak by sa predsa len ešte v tomto semestri umožnila prezenčná výučba, sme okamžite pripravení na blokové docvičenie laboratórnych prác. Učitelia niektorých inžinierskych programov plánujú vybrané dôležité laboratórne práce inštruktážne odcvičiť v budúcom semestri; zatiaľ sa realizujú on-line formou a sme pripravení ich aj takto ukončiť. Vedenie fakulty odporúčalo nasledovné spôsoby výučby:

  • zadanie hodnôt nameraných na laboratórnych cvičeniach v minulosti, ich spracovanie a diskusia
  • zdieľanie videozáznamov získaných z dostupných odborno-náučných internetových zdrojov, prípadné komentovanie postupu, diskusia
  • zdieľanie vlastných videozáznamov zhotovených v laboratóriu za pomoci dostupnej techniky (kamera, mobilný telefón), prípadné zadanie jednoduchých otázok k ukážke.

Všetky možnosti sú spojené s odovzdaním elektronického protokolu. Potešujúce je, že na viacerých pracoviskách sa spontánne pustili do vytvárania vlastných videozáznamov, ktoré prevažne pripravujú naši mladí kolegovia. Za zmienku stojí, že nie je jednoduché pripraviť videozáznam laboratórneho cvičenia tak, aby bol dostatočne inštruktážny.

Spôsoby dištančnej výučby na našej fakulte v prvých troch týždňoch od prerušenia prezenčného vzdelávania detailne charakterizujú obr. 1 a 2.

 

 

Kľúčom bude kreativita

Ďalšou výzvou pre našich učiteľov je ukončenie bakalárskych aj diplomových prác naviazaných na laboratórny výskum. Študenti síce začínajú s laboratórnymi experimentmi skôr, ako v letnom semestri posledného ročníka, a minimálne v predchádzajúcom zimnom semestri v rámci projektov alebo laboratórnych cvičení už zvyknú mať namerané viaceré použiteľné výsledky. Ale aj tak je výpadok laboratórneho výskumu pri dištančnej výučbe značný. Bude závisieť najmä na školiteľoch, ako doplnia dosiahnuté výsledky o posilnené teoretické kapitoly. V tejto oblasti sa vedenie fakulty neangažuje a vsádza plne na skúsenosti a kreativitu školiteľov. 

Jedna z najväčších výziev

Na našej fakulte je v tomto semestri aj vyše 100 zahraničných študentov, ktorí buď študujú celé študijné programy, alebo len 1 alebo 2 semestre ako mobilitní študenti (prevažne v rámci programu Erasmus a Národný štipendijný program). Prevažná väčšina týchto študentov využila možnosť odcestovať do domovskej krajiny a pokračujú v on-line štúdiu z domu. Zopár študentov muselo zostať v Bratislave, najmä Taliani a Španieli; bývajú na internátoch za sprísnených opatrení a tiež študujú on-line. 

Vážnosť dištančnej výučby si všetci na fakulte uvedomujú. Je to jedna z najväčších výziev, pred akou fakulta za posledné roky stála a ktorá jednoznačne ukáže, akých učiteľov máme. Aj z tohto dôvodu sme na webe www.fchpt.stuba.sk zriadili stránku Dištančné vzdelávanie, ktorú pravidelne aktualizujeme a ktorá poskytuje najnovšie informácie a usmernenia učiteľom aj študentom. 

 Počas dištančnej výučby musia niektoré experimenty počkať.

Sme pripravení na prezenčné aj dištančné skúšanie

Samozrejme sme nezabudli ani na kontrolu dištančného vzdelávania. V spolupráci s našimi študentmi v spolku CHEM sme urobili prieskum medzi študentmi o priebehu a kvalite dištančnej výučby; plánujeme to robiť aj naďalej. Takisto pravidelne oslovujeme riadiacich pracovníkov nielen s novými informáciami a usmerneniami, ale zároveň ich vyzývame na priebežnú kontrolu progresu v tejto výučbe. Momentálne môžeme konštatovať, že všetci naši učitelia sú pripravení na obidve možnosti ukončenia semestra: buď na dištančnú formu výučby a skúšania, alebo na návrat prezenčnej výučby a skúšania.

 Pred koronakrízou.

Neoddeliteľnou súčasťou aktivít vysokej školy je aj vedecko-výskumná činnosť. Dištančná výučba a neprítomnosť študentov, najmä doktorandov, negatívne zasiahla aj túto oblasť. O to viac sa tento problém týka našej fakulty, ktorá ako dlhodobo najlepšie hodnotená technická fakulta v SR mala vždy výnimočne vysoké počty výstupov z vedy a výskumu. Aj keď nechtiac, v tomto roku očakávame najmä zníženie počtu publikácií. Určite k tomu prispeje aj celoeurópske rušenie konferencií a seminárov, na ktorých sa naši výskumníci aktívne zúčastňovali (ročne šlo o stovky prezentácií a publikácií z týchto akcií). Momentálne zostali v prevádzke (aj to obmedzenej) len niektoré laboratóriá, prevažne zamerané na biochémiu, biotechnológiu a biochemické a environmentálne inžinierstvo, kde sa laboratórne modely len tak z týždňa na týždeň nedajú odstaviť. Rovnako negatívne sa dištančný režim dotkne aj aplikovaného výskumu realizovaného pre priemysel. Výpadok v tejto oblasti výskumu sa prejaví aj na ekonomike fakulty.

Výskumné práce súvisiace s pandémiou

Vedecko-výskumné projekty na fakulte (momentálne najmä APVV a VEGA, ale aj zahraničné projekty) sa nerušia, výskum je utlmený, respektíve pozastavený a očakávame opätovné spustenie, len čo dôjde k zrušeniu súčasných krízových opatrení. Ale nie všade je tomu tak. Sú pracoviská, kde sa naštartovali výskumné práce v súvislosti s touto pandémiou. Napríklad na Ústave biotechnológie, v Laboratóriách aplikovanej biokatalýzy vybavených na vývoj rekombinantných enzýmov sa zapojili do prípravy enzýmov potrebných na diagnostiku koronavírusu. Na Oddelení environmentálneho inžinierstva sa začal realizovať monitoring koronavírusu v odpadových vodách v snahe overiť, či je možné tieto vody využiť ako zdroj informácií o výskyte ochorenia COVID-19 v populácii. Je potrebné dodať, že obidve iniciatívy sú zatiaľ hradené z vlastných zdrojov.

 Aj keď tento stav nikomu nerobí radosť, jeho určitou výhodou môže byť fakt, že učitelia aj doktorandi sa môžu intenzívnejšie venovať písaniu publikácií z už zrealizovaného výskumu, prihlášok na nové projekty a učebníc, ktorých potreba sa práve teraz v dištančnom režime fakulty ukazuje ako nanajvýš potrebná.  

  

Text: Milena Reháková, Milan Polakovič, Miloslav Drtil
Foto: FCHPT