Fakulta elektrotechniky a informatiky

Peter Turi Nagy – 15.05.2020 – 8 minút čítania

Online výučba má z hľadiska efektivity obrovský potenciál

Súčasnú situáciu sme vyriešili rýchlym prechodom na online spôsob výučby, ktorá vďaka technológiám prebieha naplno. Pri vyučovaní využívame Google Meet, Microsoft Teams alebo platformu Discord, zasielanie a vypracovanie zadaní prebieha elektronicky. Naša fakulta má vďaka tomu v podstate plnohodnotný vyučovací proces. Výnimkou sú len laboratóriá, kde nie je možné robiť cvičenia a výskum v nich bol utlmený. Novú formu štúdia si väčšina pedagógov aj študentov pochvaľuje, účasť aj interaktivita prednášok je na veľmi vysokej úrovni. Na viac detailov o výučbe sme sa opýtali lídrov našej fakulty v prechode na nový spôsob výučby: prof. Ing. Vladimíra Kutiša, PhD., riaditeľa Ústavu automobilovej mechatroniky, a prof. Ing. Františka Duchoňa, PhD. z Ústavu robotiky a kybernetiky.

Vizuálna odometria.

Ako ste spokojní s priebehom dištančnej výučby a aký je vplyv na kvalitu?

prof. Duchoň: Chvíľku to trvalo, ale myslím, že nastavením dištančnej výučby sa blížime k vysokej efektivite. Kvalita zostala zachovaná. Dá sa skôr povedať, že tým, že študenti teraz nemajú rôzne iné aktivity, sa účasť na výučbe blíži k 100 %. Ideme podľa pôvodného harmonogramu, čo oceňujú aj samotní študenti. Prechod na dištančnú výučbu bol teda plynulý.

prof. Kutiš: Na našom ústave sme hneď od začiatku druhého týždňa prešli na online spôsob výučby. Náročky nehovorím o dištančnej, ale o online výučbe, lebo všetky predmety sme pretransformovali na online formu spolu s cvičeniami. Keďže bol celý proces centrálne riadený od tvorby nového rozvrhu cez školenie zamestnancov na komunikačný nástroj online výučby až po riešenie technických problémov, bol prechod veľmi rýchly a plynulý. Učitelia sa veľmi rýchlo pretransformovali na online učiteľov, žiaci takisto veľmi pružne zareagovali na nový online rozvrh, ako aj novú formu vzdelávania. Verím, že vďaka rýchlemu prispôsobeniu sa novej situácii bude vplyv nových podmienok vo vyučovacom procese na kvalitu vedomostí študentov minimálny.

Je tu podľa vás potenciál používať nástroje, ktoré dnes využívate, aj pri prezenčnej forme výučby? Ako by sa tým obohatil vzdelávací proces?

 prof. Duchoň: Áno, je tam obrovský potenciál zvýšenia efektivity výučby. Pri prvej online zápočtovke sme využili server exam.net, ktorý používajú švédske školy. Server je zaujímavý funkcionalitou a možnosťami monitorovania aktivity študentov na počítači. Na vizuálne sledovanie študentov počas práce som použil Zoom, keďže umožňuje sledovať viac ako 4, respektíve 6 ľudí naraz. Zo spätnej väzby od študentov vyplýva, že boli v približne rovnakom strese, ako naživo v aule. Čo je fajn, istá miera stresu byt musí  byť. Skúsenosť by som zhrnul do týchto bodov:

  • študenti si nemôžu šepkať, sedia sami a keby sa o to pokúsili, počujem to priamo na mikrofóne a mám aj záznam; nerušili teda ani tí, čo test už odovzdali, ako sa to bežne deje počas reálneho zápočtového testu
  • výstup mi server vygeneroval do jedného pdf súboru, čím sme ušetrili niekoľko desiatok strán papiera
  • server mi vie spustiť aj časomieru a jedným tlačidlom donútim študentov odoslať odpovede; v skutočnom živote by som ich naháňal po celej aule
  • test vypísaný na počítači je jasne čitateľný a nemusel som lúštiť písmo autora
  • mám presný záznam o aktivite študenta počas testu zo servera
  • ušetril som kopu miesta vo svojej kancelárii, kde by som papiere z testu musel na 5 rokov skladovať; takto mám celý záznam v počítači.

 Zhrnuté a podčiarknuté, takýmto zápočtovým testom na diaľku bol dosiahnutý podobný efekt, ako pri testovaní naživo. Rozdiel bol v tom, že efektivita bola oveľa vyššia a ušetril som asi hodinu roboty, ktorú by som strávil tlačením testov, ich zbieraním a lúštením. Ušetrili sme aj nejaké tie stromy, z ktorých by sa vyrábal minutý papier. Preto uvažujem, že takýto spôsob skúšania a testovania budem praktizovať aj počas normálnej dennej výučby, keď sa vrátime späť na univerzitu.

prof. Kutiš: Moderné nástroje online výučby od MS Teams cez Google Meet až po Discord majú obrovský potenciál aj v prezenčnej forme výučby, špeciálne v dištančnom vzdelávaní. V klasickej prezenčnej forme môžu tieto nástroje podporovať priamu výučbu najmä ako vhodný doplnok pri konzultačnej činnosti. Pri dištančnom vzdelávaní tieto nástroje môžu na seba prebrať hlavnú časť komunikácie medzi študentom dištančného vzdelávania a učiteľom.


Aké sú nevýhody a komplikácie spojené s dištančnou výučbou? Ako sa so situáciou vyrovnali kolegovia menej zdatní v tejto oblasti?

prof. Duchoň: Nevýhoda takéhoto spôsobu výučby je absentujúci priamy kontakt so študentom. Bez priamej spätnej väzby to zo začiatku bolo ťažké aj pre mňa. Navyše laboratórne cvičenia sa v takejto forme nedajú príliš dobre realizovať. Dá sa to v akejsi obmedzenej forme pomocou simulátorov alebo vzdialených laboratórií, ale nikdy to nenahradí skúsenosti, ktoré by študenti nabrali priamo v laboratóriu. Keďže som členom pomerne progresívneho kolektívu, nemám znalosť, že by si s tým niektorý z kolegov neporadil. Niektorým to len trošku dlhšie trvalo.

Aká je spätná väzba od študentov, chýba im osobný kontakt? Ako sa zmenila interaktivita prednášok?

prof. Duchoň: Po jednej prednáške sme so študentmi o tomto debatovali a naozaj nám všetkým naša fakulta chýba, či už študentom alebo pedagógom. Prvý týždeň to bolo fajn, bolo super byť doma v prostredí rodiny. Ale teraz si asi každý z nás uvedomuje, ako sme nikdy neocenili to, že sa môžeme spolu stretávať denno-denne v takom kreatívnom a vedeckom prostredí, aké je na našej fakulte.

Už som to spomenul, ten osobný kontakt a priama spätná väzba je veľmi dôležitá. Počas živých prednášok viete veľa vyrozumieť aj z výrazov tváre študentov. Takto sa musíte spoliehať na to, že sa vám naozaj priznajú, že tomu nerozumejú. Pre niektorých je to stále akoby hanba, aj keď sa im snažím hovoriť, že opýtať sa hanba nie je. Kto sa nepýta, nič sa nedozvie.

prof. Kutiš: Z rozhovorov, ktoré som doteraz so študentmi mal, bola drvivá väčšina pozitívne naladená k online vzdelávaniu, ako aj k samotnému riešeniu, ktoré sme na UAMT zrealizovali. Je úplne prirodzené, že nič nemôže nahradiť priamy kontakt medzi študentom a prednášajúcim, kedy učiteľ z mimiky študenta dokáže správne zmeniť rytmus prednášania alebo vrátiť sa k bodom, ktoré študenti správne nepochopili alebo nezachytili. Napriek tomu je online vzdelávanie veľký prísľub do budúcnosti ako jedna z foriem moderného vzdelávania.

 Z online výučby.

Výskum na FEI. Ako prebieha a v akej forme pokračuje?

Všetky domáce i zahraničné grantové agentúry zatiaľ pokračujú vo financovaní a doteraz neprišlo k prerušeniu riešenia výskumných projektov. Niektoré (napríklad VEGA či APVV) umožnili posunutie termínov ukončenia projektov či termínov na podávanie žiadosti o nové granty. K situácii, v ktorej sa nachádzame, pristúpili veľmi citlivo. Aj zahraničné grantové schémy sa prikláňajú k pokračovaniu riešenia projektov s prípadným posunutím termínov vzhľadom na koronavírus. „Spolu s agentúrami sa aj my prirodzene bránime úplnému prerušeniu riešenia výskumných projektov, znamenalo by to veľký zásah do systému financovania či harmonogramu programových období. Agentúry už pripustili, že riešitelia projektov v prípade nesplnenia určitých cieľov projektov vplyvom koronavírusu budú mať možnosť túto skutočnosť odôvodniť v záverečných správach, čo bude následne zohľadnené pri hodnotení výskumných projektov,“ hovorí prodekanka pre vedu, výskum a ľudské zdroje prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.

Napriek karanténnym opatreniam teda na FEI STU pokračujeme v riešení väčšiny výskumných projektov. Výnimkou sú len úlohy, ktoré si vyžadujú prácu v špecializovaných laboratóriách. Aj pri týchto projektoch však bol prispôsobený harmonogram úloh tak, aby sa počas krízového stavu riešitelia projektov sústredili na sumarizáciu doterajších výsledkov a prípravu publikácií.
Aj napriek obmedzenému prístupu do laboratórií sa však vedci z FEI STU snažia prispieť ku globálnej snahe na porazenie koronavírusu: vedci z Ústavu robotiky a kybernetiky sa podieľajú na vývoji núdzového pľúcneho ventilátora, na Ústave elektroniky a fotoniky zasa pracujú na projekte v oblasti telemedicíny zameranom na monitorovanie obyvateľov zo zdravotne rizikových skupín na diaľku pomocou informačných technológií, a zároveň v špecializovanom laboratóriu na tom istom ústave pracujú aj na projekte vysokoefektívnej dekontaminácie odpadových vôd pomocou filtrov s bórom dopovanými diamantmi, ktorá vie veľmi účinne brániť prenosu vírusu COVID-19 prostredníctvom vody a kanalizácie.

 

Text: Peter Turi Nagy
Foto: FEI STU