STU A SVET

stuba.sk, fb – 15.05.2020 – 7,5 minúty čítania

Nová platforma, otvorený list aj ďalšia marvelovka

Vzniká nová platforma IMPULZ CORONA STU
Táto platforma, ktorá vyšla z iniciatívy nášho rektora, vytvára „ihrisko“ pre všetky fakulty STU, ktoré chcú spolupracovať na vývoji nových alebo existujúcich riešení v boji proti COVID-19. Jej cieľom je výmena informácií, pomoc výskumným tímom, pomoc pri hľadaní partnerov, špecifikovanie jednotlivých etáp, pričom z každej fakulty sú zastúpení zodpovední vedúci pracovníci. Cieľom tohto tímu bude koordinovať aktivity na STU v rámci boja proti pandémii COVID-19. Úlohou tímu a celej výzvy bude lepšie koordinovať interdisciplinárne aktivity a pomôcť riešiteľom nájsť si vhodných partnerov, infraštruktúru, ako aj financovanie. Vedenie sprístupní vstup do laboratórií doktorandom, Ing a Bc. študentom a chystá sa zjednodušiť byrokraciu ohľadom obstarávania materiálu potrebného na výskum. Viac informácií prinesieme v blízkej budúcnosti.

 

Otvorený list rektora študentom STU
Vážené študentky, vážení študenti, milí priatelia,
chcem sa vám v prvom rade poďakovať za porozumenie a disciplínu pri nástupe prísnych izolačných opatrení, ktoré sme na STU spolu s Univerzitou Komenského zaviedli medzi prvými na Slovensku v pondelok 9. marca. A chcem tiež veľmi oceniť, ako zvládate presun výučby do online prostredia. Viem, že nie je vôbec jednoduché okamžite zmeniť vzdelávacie návyky. Hoci samoštúdium vždy bolo prirodzenou súčasťou štúdia na univerzite, treba povedať, že realizované výlučne “na diaľku” prináša so sebou obmedzenia aj nové výzvy, napríklad, že ako študenti musíte prebrať väčšiu mieru zodpovednosti za spoločný výsledok. A ako počúvam, naozaj sa to deje. Aj pre vašich pedagógov je online výučba z didaktického hľadiska nová skúsenosť a tak trochu aj nový rébus. Majte preto, prosím, trpezlivosť a porozumenie. Som rád, že sa na fakultách rozbehli rôzne ankety na získavanie spätnej väzby o tom, ako funguje/nefunguje vzdelávanie “na diaľku” a chcem vás vyzvať: zapájajte sa do nich, vaša spätná väzba nám poskytuje veľmi dôležité informácie. Pandémia koronavírusu Covid-19 je extrémnou záťažou pre zdravotnícke systémy, ekonomiky štátov, a aj pre spoločenské väzby. Prežíva ju celý svet, a zároveň každý z nás sebe vlastným spôsobom. Myslím si, že rok 2020 si budeme pamätať v spojení s touto novou skúsenosťou a hodnotiť ho budeme aj podľa výsledkov, ktoré dosiahneme v úsilí proti šíreniu nákazy. Som preto veľmi hrdý na všetky iniciatívy a projekty, ktoré vznikli na STU v boji proti šíreniu koronavírusu. Celý otvorený list si môžete prečítať na www.stuba.sk.

 

Anketa k dištančnej výučbe priniesla prekvapivé výsledky
Dotazníkový prieskum zorganizovalo vedenie STU s cieľom zistiť názory a zmapovať predstavy študentov o ideálnom stave dištančnej formy vzdelávania, a to najmä v oblasti formálnej organizácie výučby. Zber odpovedí prebiehal v dňoch 3.4. – 9.4.2020, do ankety sa zapojilo 3 083 študentov, čo predstavuje 31 % z celkového počtu všetkých v rámci dennej formy štúdia na všetkých troch stupňoch. V dotazníku sme sa pýtali na preferencie študentov ohľadom rôznych foriem výučby na diaľku, ktoré sa, či už v prípade prednášok alebo cvičení, odlišujú v miere interaktivity medzi pedagógom a študentmi. Respondenti mohli zvoliť viacero možností. 57 % si želá, aby boli prednášky realizované formou on-line videokonferencií vysielaných naživo. Pre off-line verziu prednášok sa priklonilo 49 %, pričom  46 % by postačoval aj audiozáznam v kombinácii s prezentáciami. Formu samoštúdia s prezentáciami preferuje výrazne menej študentov – len 27 %. Pasívne samoštúdium len z odporúčanej literatúry zvolilo 8 %, v tejto súvislosti zaznela spokojnosť s dostupnosťou e-literatúry. Viac na www.stuba.sk.

Vyvíjame prototyp pľúcneho ventilátora
V Matadore spustili v spolupráci s našimi vedcami interný výskumný projekt, aby čo najrýchlejšie vyrobili prototyp pľúcneho ventilátora, ktorý je vzhľadom na dnešnú situáciu viac ako potrebný. Vývoj prototypu zafinancuje menovaná spoločnosť a do projektu vložia aj ďalšie odborné a materiálne kapacity, vyjadril sa Štefan Rosina, prezident MATADOR Group. Za STU na projekte pracuje tím odborníkov a vývojárov z Fakulty elektrotechniky a informatiky pod vedením profesora Františka Duchoňa, a tiež tím okolo docenta Jána Vachálka zo Strojníckej fakulty, ktorí deklarovali schopnosť vyrobiť prototyp aj s vylepšeniami. Východiskom pre vývoj prototypu je vedecká štúdia z roku 2010 Design and Prototyping of a Low-cost Portable Mechanical Ventilator od výskumníkov z Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Boston University; štúdia sa v dôsledku akútnej potreby pľúcnych ventilátorov teraz stala široko diskutovanou medzi odborníkmi po celom svete. „Americkí autori prototyp jednak vyrobili a publikovali aj dáta z meraní, takže sa máme o čo oprieť. Preštudovali sme to a veríme, že na ňom dokážeme aj niečo vylepšiť. V tíme je 10-12 strojárov a robotikov, vývoj konzultujeme s lekárskymi špecialistami z oblasti anestéziológie. Z hľadiska patentovej ochrany na tieto prístroje nám veľmi pomohla analýza od tímu okolo JUDr. Lucie Rybanskej,” uviedol riaditeľ Národného centra robotiky a profesor na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU František Duchoň. Viac na www.stuba.sk.

Ilustračné foto

Nominácie do druhého ročníka ESET Science Award sú otvorené
Ocenenie ESET Science Award otvára nominácie do druhého ročníka; cieľom ocenenia je vyzdvihnúť prácu výnimočných vedcov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov a ukázať ich dôležitosť v našej spoločnosti. Počas týchto neľahkých dní vidíme, že celý svet obracia svoju pozornosť práve k ich práci; uznanie a pozornosť si však zaslúžia nielen v období krízy. O laureátoch budú rozhodovať komisie zložené z uznávaných vedcov a odborníkov, pričom súčasťou medzinárodnej komisie bude opäť nositeľ Nobelovej ceny. Prihlasovanie je otvorené do 28. mája 2020. Viac na www.stuba.sk.

V informatike a nanotechnológiách sme na Slovensku najlepší
Jedným z "tvrdých" medzinárodných indikátorov kvality vedy a výskumu je počet účastí v projektoch podporených v prestížnom európskom programe HORIZONT 2020. Naša STU je najúspešnejším slovenským žiadateľom v H 2020 v oblastiach informačných technológií (s 16 účasťami a podporou v celkovej výške 1,7 milióna eur tvorí podiel STU takmer 50 % slovenskej participácie) a nanotechnológií a progresívnych materiálov (s účasťami v dvoch projektoch v celkovej výške 600-tisíc eur). V indexe globálnych inovácií sa Slovensko radí na 37. miesto zo 126 a patrí do kategórie "miernych inovátorov". Inovačná výkonnosť SR sa v roku 2018 zvýšila o 5,8 %. Program Horizont 2020 v rokoch 2014-2019 investoval 45 mld. eur do výskumu a inovácií, zafinancoval 24 574 projektov, 59 % finančných prostriedkov bolo investovaných do univerzít a akademických organizácií, inicioval 62-tisíc vedeckých článkov a 1 600 patentov. Viac na našej fb stránke.

27. apríla sme otvorili športový areál Centra akademického športu na Mladej garde
Otvorené sú všetky športoviská, atletická dráha, futbalové aj multifunkčné ihriská, a tiež areál tenisových kurtov. Pre dodržiavanie hygienických pravidiel sú k dispozícii aj potrebné dezinfekcie. "Hovorím si, konečne, lebo ten pohľad na prázdne ihriská bol dosť smutný. Karanténu sme využili na rôzne dokončovacie práce, všetko je pripravené a športoviská máme v perfektnom stave. Opäť môžeme slúžiť študentom, zamestnancom STU aj širokej verejnosti a odkazujeme: sme pripravení a tešíme sa na vás," hovorí riaditeľ centra Alexander Gejmovský. Viac na našej fb stránke.

Ďalšia marvelovka Päť kameňov mechatroniky: Prvá Avengerka
Mladí vedci a študenti z Ústavu automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU sa rozhodli nadviazať na úspech ich propagačného fanfilmu Avengeri: Päť kameňov mechatroniky. Inšpirovaní inciatívou Aj Ty v IT, ktorá pomáha dievčatám a ženám objavovať čaro technológií, nakrútili pokračovanie s názvom Päť kameňov mechatroniky: Prvá Avengerka na motívy marveloviek Avengers: Engame a Captain Marvel. Online premiéra prebehla na Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Fanfilm prezentuje bakalársky študijný program Automobilová mechatronika, a zároveň predstavuje nové študijné zameranie Inteligentné technológie a systémy orientované aj na moderné informačno-komunikačné technológie a automatické riadenie v mechatronike. Cieľom videa je predstaviť mladej generácii mechatroniku ako príťažlivý odbor plný moderných technológií, ktorý spája 4 rovnocenné oblasti - informatiku, automatizáciu, mechaniku a elektronické systémy. Vo filme je využitá paralela medzi jednotlivými aspektmi univerza (Kameňmi nekonečna) v originálnom filme a medzi 4 oblasťami mechatroniky (Kamene mechatroniky). Tieto oblasti sú spojené prostredníctvom piateho kameňa - kameňa inteligentných technológií. Viac na www.stuba.sk.

 Text: stuba.sk, fb