Fakulta architektúry

Danica Končeková, Ján Legény, Pavel Gregor – 15.05.2020 – 5,5 minúty čítania

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie

Na opatrenia, ktoré prijalo vedenie STU, i na samotnú situáciu v súvislosti so šírením sa vírusu Covid 19 sme reagovali veľmi rýchlo; po vyhlásení uzatvorenia škôl a internátov 8. marca 2020 vedenie a pedagógovia vynaložili maximálne úsilie, aby sa pedagogický proces nezastavil a fakulta mohla prejsť na virtuálnu formu výučby.

 V priebehu dvoch dní sme pripravili inštruktážne videá a materiály  tak pre pedagógov, ako aj študentov, ako správne a účelne využívať ponuky G-Suite-u s fokusom na aplikácie MEET, JamBoard, Classroom, ako  nahrávať prednášky, konzultovať cez MEET a JamBoard a podobne. Všetci študenti sa museli zapojiť do využívania aplikácie G-Suite. Už tri dni po uzatvorení fakúlt sme mali prvé prednášky a prvé video konzultácie; do tohto času naši študenti dostali od jednotlivých  garantov predmetov a pedagógov inštrukcie k ďalšiemu pokračovaniu štúdia v jednotlivých predmetoch. Od 16. marca 2020 bolo 90 % predmetov zabezpečovaných v plnom rozsahu. V súčasnosti, až na pár výnimočných predmetov, ako napríklad modelovanie, je celá výučba plne zabezpečovaná v upravenom režime.

Od začiatku sme si zároveň uvedomovali, že študenti budú potrebovať okrem zabezpečenia výučby aj pocit silného sociálneho kontaktu, pocit spoločnej fakultnej rodiny, v ktorej nie sú osamotení so svojimi starosťami, pocitmi a otázkami, ktoré mimoriadna situácia so sebou prináša. 

FA STU počas tohto obdobia:
  • usporiadala anketu pre študentov - Anketa a priebehu dištančného/virtuálneho štúdia počas karantény, do ktorej sa zapojilo 154 študentov;
  • zriadila diskusné fórum pre študentov FA STU, kde môžu písať svoje otázky, pripomienky, postrehy, rady, názory, kritiky, problémy....;
  • kontaktovala písomne a telefonicky všetkých našich študentov, ktorí sú/boli na Erasme pobyte v zahraničí, v snahe informovať sa o ich zámeroch. Tých, ktorí požiadali o návrat späť do vlasti, automaticky zapojila do prebiehajúcej výučby;
  • kontaktovala študentov, ktorí sa nezapojili do dištančného pedagogického procesu so zámerom zistiť dôvody nezapojenia sa a aktivovať ich k spolupráci;
  • 7. apríla 2020 usporiadala virtuálne stretnutie študentov a vedenia FA STU „Kávu s dekanom“, kde vedenie fakulty online odpovedalo na jednotlivé otázky, podnety a problémy študentov;
  • upravila rozsah a obsah zadaní jednotlivých predmetov tak, aby zadané úlohy mohli študenti riešiť výlučne z domáceho prostredia;
  • upravila rozsah a obsah záverečných prác študentov;
  • pravidelne študentov informuje  o aktivitách prostredníctvom „Aktualít“ na fakultnom webe;
  • súčasným absolventom bakalárskeho štúdia umožní postup na inžinierske, respektíve magisterské štúdium bez prijímacích pohovorov. 

 Z dištančnej výučby

V tomto období virtuálne viackrát zasadala Rada garantov a upravila spomínaný rozsah záverečných prác, podmienky na prijatie na Ing./Mgr. štúdium v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku, ako aj na Bc. štúdium v anglickom jazyku. V súčasnosti pripravujeme štátne skúšky a obhajoby záverečných prác dištančnou formou, ako aj ukončovanie predmetov virtuálnou dištančnou formou. O jednotlivých postupoch budeme všetkých študentov a pedagógov aktuálne informovať. Taktiež vytvárame podmienky (v individuálnych prípadoch) na náhradné termíny tak štátnych skúšok, ako aj obhajob záverečných prác.

Aj doktorandské štúdium prebieha v období dištančnej formy štúdia bez problémov a výučba predmetov je zabezpečovaná prostredníctvom balíka G-Suite s fokusom na aplikácie MEET a Classroom. Prezentácie sú uskutočňované online, respektíve nahrávané a distribuované študentom. Touto formou sú zabezpečované aj konzultácie seminárnych prác, respektíve podávané metodické usmernenia pre uskutočňovanie/pokračovanie výskumu doktorandom. V tejto súvislosti je potrebné uviesť aj fakt, že nábor nových študentov doktorandského štúdia je plánovaný bez zmien v júni 2020, kde prijímačky predpokladáme uskutočňovať taktiež dištančne, prostredníctvom online pohovoru s uchádzačmi.

Z online výučby

Výskum sa zameriava na aplikáciu nástrojov

Hlavnými výkonnými zložkami v oblasti uskutočňovania výskumu na Fakulte architektúry STU sú okrem doktorandov najmä VaV pracovníci, spolu s kolegami zastávajúcimi funkčné miesta docentov a profesorov. Vzhľadom na veľmi limitované možnosti realizácie terénneho, respektíve archívneho výskumu v rámci prebiehajúcich výskumných úloh je výskum v súčasnosti zameraný skôr na aplikáciu súčasných inovatívnych a simulačných nástrojov zabezpečovaných prostredníctvom IT technológií, ako sú programy GIS, Grasshopper, Ecotect a podobne. Komunikácia s projektovými partnermi ohľadom zadávania parciálnych úloh je zabezpečovaná dištančne, online formou s využitím aplikácií G-Suite, Skype a podobne. Súčasné podmienky vytvárajú priestor pre prípravu a publikovanie doposiaľ dosiahnutých výsledkov výskumu. Ako príklady môžeme uviesť projekty APVV-18-0044 (Solárny potenciál urbanizovaných území a jeho využitie v koncepte Smart City) alebo aktivity v rámci Excelentného tvorivého tímu FA STU SUDDEN (Sustainable design of (human) environment).

Priestor je venovaný aj vzájomnej komunikácii výskumných a tvorivých pracovníkov,  fakultných i mimofakultných, a príprave projektových žiadostí v rámci výziev VEGA, KEGA či iných so začatím riešenia v roku 2021 a s termínom ich zasielania do konca apríla tohto roka. 

Nezabúdame ani na zvyšovanie kvalifikácie

K vede patrí zákonite aj kvalifikačný rast tvorivých zamestnancov a uskutočňovanie habilitačných a inauguračných konaní na pôde fakulty. Podané žiadosti prechádzajú predpísanými procesmi schvaľovania, menovania oponentov či členov komisií. Zasadnutia Kvalifikačnej komisie či Vedeckej a umeleckej rady FA STU sú pre tieto potreby pripravené na realizovanie cez balík G-Suite a aplikáciu MEET so zabezpečením tajného hlasovania cez aplikáciu Helios Vote. 

Mimoriadna situácia, v ktorej sa nachádzame, si vyžaduje mimoriadne úsilie od každého z nás. Vedenie a všetci zamestnanci Fakulty architektúry aj v tejto výnimočnej situácii robia všetko preto, aby sa pedagogický proces a chod fakulty nezastavil a aby sme úspešne ukončili letný semester najmä bez straty dôvery študentov, ale aj nás ostatných; bez straty dôvery v naše schopnosti zvládnuť aj takéto mimoriadne okolnosti.

 

 

Text: Danica Končeková, Ján Legény, Pavel Gregor

Foto: FA STU