FAKULTY

Centrum vedecko-technických informácií SR – 16.06.2020 – 2 minúty čítania

Inovátorom roka 2019 sa stal Ján Híveš

Toto ocenenie získal za výskum a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne vo všetkých typoch vôd. Poďme si ho bližšie predstaviť.


Prof. Ing. Ján Híveš, PhD., je vedeckou osobnosťou v oblasti anorganickej technológie a materiálov, špeciálnejšie v oblasti technickej elektrochémie. Svoju odbornú kvalifikáciu získal na Katedre anorganickej technológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej vysokej školy technickej a Katedre anorganickej technológie Fakulty chemickej technológie Vysokej školy chemickotechnologickej v Prahe. V súčasnosti je riaditeľom Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, členom Výkonného výboru Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy, členom Chemickej spoločnosti, členom Slovenskej elektrochemickej spoločnosti, členom International Society of Electrochemistry, členom WPEE – EFCE a členom vedeckých rád na domovskej fakulte a univerzite, ako aj univerzít v Prahe, Ostrave a SAV.

Prof. Híveš bol a je odborným garantom vedeckých projektov týkajúcich sa oblasti taveninových systémov pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach, dekontaminácie nebezpečných látok pomocou ekologických oxidantov, prípravy výskumných centier pre nové materiály, prípravy funkčných povrchov materiálov, ako aj inovácií v technológii výroby hliníka. Bol zapojený do riešenia niekoľkých medzinárodných projektov, z ktorých je nutné vyzdvihnúť projekty NATO „Decontamination of chemical warfare agents by environmentally-friendly oxidants iron(IV) and iron(VI)“, či európsky projekt v rámci FP7 HardAlt „New generation of protective coatings alternative to hard chrome“. V súčasnosti okrem svojej hlavnej pedagogickej činnosti na zmienených inštitúciách rieši výskumné otázky súvisiace najmä s prípravou a priemyselnou výrobou silných ekologických oxidantov.

Výsledkom vedeckovýskumnej činnosti prof. Híveša je aj 81 publikácií vo WOS, 630 citácií, 31 vedených bakalárskych prác, 26 vedených diplomových prác, 10 vedených doktorandov, prezentácia odborných prednášok na vedeckých konferenciách na národnej a medzinárodnej úrovni. Počas svojho štúdia na vysokej škole prof. Híveš získal Cenu dekana Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej a cenu rektora Slovenskej vysokej školy technickej za vynikajúce študijné výsledky. V roku 2015 Zväz slovenských vedecko-technických spoločností udelil prof. Hívešovi ocenenie Propagátor vedy a techniky.

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR