FAKULTY

Fedor Blaščák – 10.09.2020 – 2,5 minúty čítania

Fakulta architektúry sa mení na Fakultu architektúry a dizajnu STU

Dizajn ako samostatný odbor vznikol na fakulte pred 30 rokmi. Postupne sa rozširoval a tento rok sa naň zapísalo už 20 percent z celkového počtu novoprijatých študentiek a študentov. “Zmena názvu reflektuje na dlhodobo rastúci vplyv študijného programu dizajn na fakulte a veríme, že prispeje k posilneniu značky a väčšej atraktivite fakulty pre záujemcov o štúdium dizajnu na STU,” uviedol dekan fakulty Pavel Gregor.


Úspešná fakulta

Na Slovensku existujú desiatky stredných škôl so zameraním na umenie a dizajn, aj preto sa nám v posledných rokoch darí zvyšovať počty študentov,” hovorí prodekan fakulty Michal Brašeň. V novom akademickom roku sa na fakultu zapísalo o 15 percent viac prvákov než vlani. A pritom, v súčasnej situácii, keď väčšina slovenských vysokých škôl berie každého, kto sa prihlási, je Fakulta architektúry a dizajnu STU príkladom vysokoškolskej inštitúcie klasického typu - svojich študentov si stále vyberá v náročnom procese prijímacieho konania. “Pozoruhodný a sympatický je dlhodobo rastúci podiel žien na celkovom počte zapísaných študentov,” upozorňuje dekan Pavel Gregor. V novom akademickom roku počet žien výrazne prevýšil počet mužov zapísaných na štúdium do prvého ročníka. A tento trend sa prejavuje aj na najnovších úspechoch fakulty. V roku 2019 na medzinárodnej scéne najviac zažiarili práve dve študentky FAD - Kristína Boháčová a Jana Hájková, keď zvíťazili v prestížnej celosvetovej študentskej súťaži Inspirelli Award a podľa ich návrhu vznikne budova novej českej ambasády v Etiópii.

Premeny názvu fakulty v dejinách 

Vzniku prvej samostatnej fakulty architektúry na Slovensku predchádzalo v roku 1946 založenie Oddelenia architektúry na Odbore inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) pod vedením významného slovenského architekta Emila Belluša. Z oddelenia sa v roku 1951 sformovala samostatná fakulta s pôvodným názvom Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva. V tom čase získala aj svoje sídlo na Námestí slobody v Bratislave, kde sídli dodnes. Budova fakulty patrí k vrcholným dielam práve spomínaného Emila Belluša, od roku 1986 je národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 1960 došlo k zlúčeniu s Fakultou inžinierskeho staviteľstva do Stavebnej fakulty SVŠT. Táto koncepcia sa však neosvedčila a od roku 1976 bola opätovne zriadená samostatná fakulta pod názvom Fakulta architektúry SVŠT. Štúdium bolo koncipované do dvoch odborov Architektúra a Urbanizmus.

Nová etapa, noví študenti

Zmenou názvu začína ďalšia etapa v živote fakulty. “Chcem povzbudiť všetkých stredoškolákov, ktorí zvažujú povolanie architekta alebo dizajnéra, aby sa pridali k úspešnému príbehu najvýznamnejšej architektonickej fakulty na Slovensku - uzávierka prihlášok na štúdium u nás je 30. novembra 2020,” pripomína dekan Pavel Gregor.

Text: Fedor Blaščák
Foto: archív